آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,501,540 113,376,285,740 Rls. 4,316,065 $
2 12 1393 اصفهان ازبکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 549,199 30,792,674,012 Rls. 1,153,324 $
3 12 1393 اصفهان ازبکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 262,000 7,281,421,960 Rls. 277,720 $
4 12 1393 اصفهان ازبکستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 52,000 5,325,840,000 Rls. 208,000 $
5 12 1393 اصفهان ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,320 4,306,645,426 Rls. 168,802 $
6 12 1393 اصفهان ازبکستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 18,255 3,739,256,926 Rls. 140,563 $
7 12 1393 اصفهان ازبکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 505,436 2,591,941,405 Rls. 97,601 $
8 12 1393 اصفهان ازبکستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 233,460 1,391,134,035 Rls. 54,239 $
9 12 1393 اصفهان ازبکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 30,100 930,010,235 Rls. 36,421 $
10 12 1393 اصفهان ازبکستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,373 918,871,296 Rls. 34,184 $
11 12 1393 اصفهان ازبکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 14,100 753,306,600 Rls. 28,200 $
12 12 1393 اصفهان ازبکستان 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 6,943 709,158,020 Rls. 27,772 $
13 12 1393 اصفهان ازبکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 22,000 618,236,520 Rls. 23,320 $
14 12 1393 اصفهان ازبکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 200 15,961,200 Rls. 600 $
مجموع کل
172,750,743,375 ريال
مجموع کل
6,566,811 دلار
[1]