آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 47,333,695 1,145,143,198,813 Rls. 42,791,108 $
2 12 1393 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 54,536,840 1,046,667,790,973 Rls. 39,365,535 $
3 12 1393 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 46,031,420 861,558,874,177 Rls. 32,613,625 $
4 12 1393 اصفهان افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,095,808 490,671,613,582 Rls. 19,201,585 $
5 12 1393 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 415,951 241,613,844,026 Rls. 8,882,691 $
6 12 1393 اصفهان افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 7,522,510 181,681,477,693 Rls. 7,028,870 $
7 12 1393 اصفهان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,769,297 161,500,362,016 Rls. 6,123,118 $
8 12 1393 اصفهان افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 3,868,793 153,739,284,354 Rls. 5,803,976 $
9 12 1393 اصفهان افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,715,789 95,830,143,970 Rls. 3,597,249 $
10 12 1393 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,061,550 60,874,485,516 Rls. 2,294,141 $
11 12 1393 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,152,586 51,915,558,004 Rls. 1,953,025 $
12 12 1393 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 1,213,382 49,260,578,160 Rls. 1,820,073 $
13 12 1393 اصفهان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 513,735 44,445,069,660 Rls. 1,670,361 $
14 12 1393 اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,083,000 41,914,632,300 Rls. 1,593,712 $
15 12 1393 اصفهان افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 401,762 40,767,461,152 Rls. 1,561,972 $
16 12 1393 اصفهان افغانستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35,330 36,931,317,032 Rls. 1,385,873 $
17 12 1393 اصفهان افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,063,118 31,545,045,695 Rls. 1,171,846 $
18 12 1393 اصفهان افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 545,242 23,102,215,388 Rls. 864,741 $
19 12 1393 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 1,855,950 23,030,409,061 Rls. 859,132 $
20 12 1393 اصفهان افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 1,119,010 21,395,536,121 Rls. 808,548 $
21 12 1393 اصفهان افغانستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 644,990 19,882,443,115 Rls. 771,706 $
22 12 1393 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 235,254 18,870,205,038 Rls. 705,762 $
23 12 1393 اصفهان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 240,550 18,049,676,120 Rls. 673,540 $
24 12 1393 اصفهان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 195,160 17,213,641,215 Rls. 672,564 $
25 12 1393 اصفهان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 193,930 15,101,147,070 Rls. 581,905 $
26 12 1393 اصفهان افغانستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 139,000 14,578,720,000 Rls. 556,000 $
27 12 1393 اصفهان افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 164,010 13,960,926,615 Rls. 514,435 $
28 12 1393 اصفهان افغانستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 363,920 12,288,313,263 Rls. 464,925 $
29 12 1393 اصفهان افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 504,360 10,160,667,857 Rls. 382,637 $
30 12 1393 اصفهان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 500,250 9,366,949,032 Rls. 350,175 $
31 12 1393 اصفهان افغانستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 914,430 9,207,254,835 Rls. 355,795 $
32 12 1393 اصفهان افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,186,830 8,501,687,736 Rls. 328,530 $
33 12 1393 اصفهان افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 883,190 8,413,139,493 Rls. 315,065 $
34 12 1393 اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 355,740 7,284,590,159 Rls. 285,659 $
35 12 1393 اصفهان افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 91,516 7,257,999,498 Rls. 278,298 $
36 12 1393 اصفهان افغانستان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 157,020 6,940,370,304 Rls. 255,636 $
37 12 1393 اصفهان افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 163,954 6,870,325,331 Rls. 262,872 $
38 12 1393 اصفهان افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 613,334 5,793,187,218 Rls. 216,401 $
39 12 1393 اصفهان افغانستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 454,910 5,564,620,581 Rls. 206,176 $
40 12 1393 اصفهان افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 113,600 4,758,412,502 Rls. 177,215 $
41 12 1393 اصفهان افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 168,000 4,718,840,160 Rls. 178,080 $
42 12 1393 اصفهان افغانستان 04029100 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شکل جامد آن ) 44,000 4,518,008,000 Rls. 176,000 $
43 12 1393 اصفهان افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 77,952 4,232,147,656 Rls. 155,904 $
44 12 1393 اصفهان افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 67,210 3,838,447,950 Rls. 147,630 $
45 12 1393 اصفهان افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 124,000 3,618,881,200 Rls. 136,400 $
46 12 1393 اصفهان افغانستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 182,870 3,383,505,388 Rls. 128,882 $
47 12 1393 اصفهان افغانستان 15019000 چربي طيورغير از ان ها كه مشمول شماره0209 يا 1503 مي گردند غير از روغن و چربي خوك. 181,641 3,206,330,077 Rls. 117,162 $
48 12 1393 اصفهان افغانستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 96,250 3,165,789,760 Rls. 122,535 $
49 12 1393 اصفهان افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 110,000 2,982,931,160 Rls. 116,637 $
50 12 1393 اصفهان افغانستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 49,290 2,850,943,975 Rls. 106,877 $
51 12 1393 اصفهان افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,060 2,705,180,000 Rls. 100,000 $
52 12 1393 اصفهان افغانستان 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 52,000 2,653,352,000 Rls. 104,000 $
53 12 1393 اصفهان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,034,500 2,589,131,972 Rls. 96,442 $
54 12 1393 اصفهان افغانستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 125,680 2,509,774,713 Rls. 90,489 $
55 12 1393 اصفهان افغانستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 401,309 2,461,442,347 Rls. 94,673 $
56 12 1393 اصفهان افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 108,990 2,154,466,715 Rls. 84,467 $
57 12 1393 اصفهان افغانستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 26,770 2,101,631,850 Rls. 80,310 $
58 12 1393 اصفهان افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 204,697 2,062,134,975 Rls. 78,371 $
59 12 1393 اصفهان افغانستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 48,600 1,858,950,000 Rls. 72,900 $
60 12 1393 اصفهان افغانستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 22,500 1,702,065,000 Rls. 60,875 $
61 12 1393 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 253,500 1,679,042,835 Rls. 63,585 $
62 12 1393 اصفهان افغانستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,200 1,628,042,400 Rls. 61,200 $
63 12 1393 اصفهان افغانستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 28,093 1,543,952,044 Rls. 56,186 $
64 12 1393 اصفهان افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,500 1,539,153,000 Rls. 57,750 $
65 12 1393 اصفهان افغانستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 39,410 1,529,941,755 Rls. 59,115 $
66 12 1393 اصفهان افغانستان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 13,250 1,517,739,000 Rls. 57,000 $
67 12 1393 اصفهان افغانستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 18,820 1,503,975,300 Rls. 56,460 $
68 12 1393 اصفهان افغانستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,212 1,436,326,893 Rls. 53,793 $
69 12 1393 اصفهان افغانستان 38089112 كارتکهاي رنگي، نوارهاي رنگي آغشته به چسب و بدون ماده سمي صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 4,116 1,029,971,376 Rls. 37,044 $
70 12 1393 اصفهان افغانستان 04090000 عسل طبيعي 6,920 1,006,758,720 Rls. 38,720 $
71 12 1393 اصفهان افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 20,160 914,171,328 Rls. 34,272 $
72 12 1393 اصفهان افغانستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 96,380 890,637,840 Rls. 31,854 $
73 12 1393 اصفهان افغانستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 6,900 831,829,500 Rls. 31,050 $
74 12 1393 اصفهان افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,320 826,105,680 Rls. 30,960 $
75 12 1393 اصفهان افغانستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 24,348 709,947,336 Rls. 25,565 $
76 12 1393 اصفهان افغانستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 22,990 677,492,310 Rls. 25,289 $
77 12 1393 اصفهان افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 48,300 622,454,784 Rls. 23,184 $
78 12 1393 اصفهان افغانستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 5,786 592,370,680 Rls. 23,144 $
79 12 1393 اصفهان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 7,498 573,597,000 Rls. 22,494 $
80 12 1393 اصفهان افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 53,593 573,052,540 Rls. 21,438 $
81 12 1393 اصفهان افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 16,192 547,295,049 Rls. 21,049 $
82 12 1393 اصفهان افغانستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,340 514,284,285 Rls. 20,145 $
83 12 1393 اصفهان افغانستان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 5,950 481,485,900 Rls. 17,850 $
84 12 1393 اصفهان افغانستان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 4,275 472,455,900 Rls. 17,100 $
85 12 1393 اصفهان افغانستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 22,880 465,240,642 Rls. 17,274 $
86 12 1393 اصفهان افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 5,760 463,744,800 Rls. 17,400 $
87 12 1393 اصفهان افغانستان 02022090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن يخ زده ا ز نوع گاو 27,550 448,591,140 Rls. 16,530 $
88 12 1393 اصفهان افغانستان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 4,000 441,759,200 Rls. 16,600 $
89 12 1393 اصفهان افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,400 413,116,200 Rls. 16,200 $
90 12 1393 اصفهان افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 12,900 396,365,400 Rls. 15,480 $
91 12 1393 اصفهان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,444 390,693,240 Rls. 15,245 $
92 12 1393 اصفهان افغانستان 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 12,220 376,244,932 Rls. 14,207 $
93 12 1393 اصفهان افغانستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,410 365,415,600 Rls. 13,640 $
94 12 1393 اصفهان افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,970 364,520,790 Rls. 13,662 $
95 12 1393 اصفهان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 16,247 363,167,712 Rls. 14,184 $
96 12 1393 اصفهان افغانستان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 7,840 360,857,952 Rls. 14,112 $
97 12 1393 اصفهان افغانستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 360,684,000 Rls. 12,900 $
98 12 1393 اصفهان افغانستان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 8,374 331,231,560 Rls. 12,364 $
99 12 1393 اصفهان افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,540 326,644,315 Rls. 11,913 $
100 12 1393 اصفهان افغانستان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 296,368,400 Rls. 11,600 $
مجموع کل
5,112,773,858,909 ريال
مجموع کل
193,114,666 دلار