آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 71131990 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاءآنهاازفلزات گرانبها(غيرازنقره )غير مذكور درجاي ديگر 779 637,962,916,568 Rls. 23,976,952 $
2 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,488 156,614,608,691 Rls. 5,841,422 $
3 12 1393 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,411,000 125,698,021,500 Rls. 4,705,500 $
4 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51,035 114,601,167,394 Rls. 4,272,385 $
5 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 2,263,800 67,583,717,160 Rls. 2,529,797 $
6 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 590,000 60,833,760,000 Rls. 2,360,000 $
7 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 816,891 60,714,577,119 Rls. 2,275,259 $
8 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 377,150 57,517,268,622 Rls. 2,158,486 $
9 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 124,159 25,932,076,907 Rls. 986,080 $
10 12 1393 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,053,780 20,939,520,155 Rls. 816,169 $
11 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 134,000 13,673,288,000 Rls. 536,000 $
12 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 260,580 10,394,718,450 Rls. 390,870 $
13 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 125,000 10,027,425,000 Rls. 375,000 $
14 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 90,000 9,159,840,000 Rls. 360,000 $
15 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 27,360 8,909,948,160 Rls. 328,320 $
16 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 285,702 7,566,239,993 Rls. 290,283 $
17 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 23,233 7,064,065,320 Rls. 260,210 $
18 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 5,230 6,470,981,115 Rls. 242,831 $
19 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 1,476 6,304,744,160 Rls. 236,160 $
20 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 283 5,853,847,608 Rls. 219,270 $
21 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 43,315 5,823,443,281 Rls. 226,022 $
22 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 23,880 5,432,345,049 Rls. 204,987 $
23 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 112,951 4,308,084,484 Rls. 155,476 $
24 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 72,730 3,770,644,423 Rls. 142,881 $
25 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,500 3,435,138,000 Rls. 126,000 $
26 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,310 3,229,034,760 Rls. 120,680 $
27 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 6,000 3,043,696,500 Rls. 110,700 $
28 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 72 2,985,851,160 Rls. 112,500 $
29 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,898 2,732,366,365 Rls. 102,473 $
30 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 33,903 2,684,375,769 Rls. 101,709 $
31 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 34,800 2,672,118,000 Rls. 104,400 $
32 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,587 2,508,688,174 Rls. 94,852 $
33 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,618 2,362,885,258 Rls. 90,237 $
34 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,176 2,313,100,066 Rls. 88,934 $
35 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,053 2,177,030,579 Rls. 84,892 $
36 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 20,000 1,657,740,000 Rls. 60,000 $
37 12 1393 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 89,860 1,629,914,770 Rls. 61,105 $
38 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,487 1,509,833,685 Rls. 56,641 $
39 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 14,975 1,250,160,060 Rls. 45,593 $
40 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,989 1,223,195,384 Rls. 45,856 $
41 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,720 1,158,102,550 Rls. 43,700 $
42 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,350 1,115,026,200 Rls. 41,400 $
43 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 13,297 1,096,933,470 Rls. 41,235 $
44 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 63041100 روتختي ورختخوا ب پوش, کشباف ياقلاب باف. 6,500 1,066,572,000 Rls. 39,000 $
45 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,380 1,052,043,300 Rls. 39,270 $
46 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,200 1,049,565,000 Rls. 41,250 $
47 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 230 979,873,600 Rls. 36,800 $
48 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 20 846,705,600 Rls. 31,200 $
49 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,642 844,996,447 Rls. 31,675 $
50 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,016 827,301,270 Rls. 30,480 $
51 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 3,100 687,842,415 Rls. 25,017 $
52 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 28,800 677,397,696 Rls. 25,152 $
53 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 5,770 644,672,868 Rls. 24,234 $
54 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,510 588,754,520 Rls. 22,040 $
55 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 2,050 554,541,768 Rls. 21,276 $
56 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,300 499,034,250 Rls. 18,150 $
57 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 3,986 459,630,000 Rls. 18,000 $
58 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,147 458,957,550 Rls. 16,950 $
59 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,516 435,830,276 Rls. 17,129 $
60 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 529 422,332,440 Rls. 15,870 $
61 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 409,670,800 Rls. 15,400 $
62 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 44,000 387,506,059 Rls. 14,670 $
63 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 2,244 378,103,859 Rls. 14,486 $
64 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 453 371,659,320 Rls. 13,590 $
65 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181020 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، فيروزه کكوب، صنايع دستي 154 369,826,380 Rls. 13,860 $
66 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 2,720 290,963,840 Rls. 10,880 $
67 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,343 272,751,498 Rls. 10,029 $
68 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 260 248,536,418 Rls. 9,334 $
69 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,900 243,052,355 Rls. 9,505 $
70 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 57,860 234,556,440 Rls. 8,389 $
71 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 643 230,126,296 Rls. 8,632 $
72 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 530 228,286,575 Rls. 8,745 $
73 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 90 221,146,958 Rls. 8,042 $
74 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 100 205,560,440 Rls. 7,720 $
75 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 630 205,560,440 Rls. 7,720 $
76 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 630 202,751,624 Rls. 7,528 $
77 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,689 199,171,536 Rls. 7,710 $
78 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,906 181,184,334 Rls. 6,718 $
79 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 922 163,814,424 Rls. 6,026 $
80 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 33,800 153,904,920 Rls. 5,672 $
81 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 370 152,597,250 Rls. 5,550 $
82 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57050010 --- جاجيم 160 140,632,800 Rls. 5,280 $
83 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 4,600 127,461,400 Rls. 4,600 $
84 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 13,540 115,453,120 Rls. 4,468 $
85 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 92 110,235,780 Rls. 4,140 $
86 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 400 86,298,840 Rls. 3,180 $
87 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 348 83,759,076 Rls. 3,132 $
88 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,000 83,601,000 Rls. 3,000 $
89 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 290 46,330,980 Rls. 1,740 $
90 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 929 43,881,950 Rls. 1,625 $
91 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 808 43,750,497 Rls. 1,634 $
92 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 370 40,785,840 Rls. 1,480 $
93 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 322 37,601,560 Rls. 1,392 $
94 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87149690 اجزاء وقطعات ركاب وپنجه ركاب براي دوچرخه به جزقام 300 33,250,800 Rls. 1,200 $
95 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 142 31,477,424 Rls. 1,136 $
96 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 47 31,296,125 Rls. 1,175 $
97 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 30,864,960 Rls. 1,120 $
98 12 1393 اصفهان امارات متحده عربي 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 340 28,519,200 Rls. 1,020 $
99 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 140 28,008,750 Rls. 1,050 $
100 12 1393 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 820 24,040,104 Rls. 902 $
مجموع کل
1,492,556,472,881 ريال
مجموع کل
56,120,240 دلار