آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,063,815 33,708,653,995 Rls. 1,276,577 $
2 12 1393 اصفهان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 141,509 4,484,187,427 Rls. 169,810 $
3 12 1393 اصفهان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 596,930 4,007,436,906 Rls. 151,860 $
4 12 1393 اصفهان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 39,420 2,562,398,550 Rls. 98,550 $
5 12 1393 اصفهان ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 615 1,047,909,849 Rls. 40,047 $
6 12 1393 فرودگاه اصفهان ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 807 737,523,103 Rls. 28,757 $
7 12 1393 اصفهان ايتاليا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 16,300 677,071,356 Rls. 25,428 $
8 12 1393 اصفهان ايتاليا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 3,689 675,710,441 Rls. 25,823 $
9 12 1393 اصفهان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 82,680 513,078,290 Rls. 19,585 $
10 12 1393 اصفهان ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 453 355,609,530 Rls. 13,590 $
11 12 1393 اصفهان ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 67 280,510,240 Rls. 10,720 $
12 12 1393 اصفهان ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 43,310 221,859,806 Rls. 8,662 $
13 12 1393 اصفهان ايتاليا 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 55 178,215,352 Rls. 6,664 $
14 12 1393 اصفهان ايتاليا 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 158 126,761,820 Rls. 4,740 $
15 12 1393 اصفهان ايتاليا 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,140 91,064,340 Rls. 3,420 $
16 12 1393 اصفهان ايتاليا 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 1,000 53,254,000 Rls. 2,000 $
17 12 1393 اصفهان ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 392 30,142,056 Rls. 1,176 $
18 12 1393 فرودگاه اصفهان ايتاليا 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 110 19,672,730 Rls. 770 $
19 12 1393 اصفهان ايتاليا 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 1,000 17,307,550 Rls. 650 $
20 12 1393 اصفهان ايتاليا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 2 6,418,320 Rls. 240 $
21 12 1393 اصفهان ايتاليا 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 67 2,747,535 Rls. 105 $
22 12 1393 اصفهان ايتاليا 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 42 1,099,014 Rls. 42 $
مجموع کل
49,798,632,210 ريال
مجموع کل
1,889,216 دلار
[1]