آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان تاجيکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 4,788,999 89,124,560,135 Rls. 3,359,514 $
2 12 1393 اصفهان تاجيکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,658,618 53,760,424,318 Rls. 2,018,871 $
3 12 1393 اصفهان تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 262,647 13,289,899,509 Rls. 509,518 $
4 12 1393 ذوب آهن اصفهان تاجيکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 671,120 12,700,899,963 Rls. 476,859 $
5 12 1393 ذوب آهن اصفهان تاجيکستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 432,810 8,062,003,908 Rls. 304,617 $
6 12 1393 اصفهان تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,269,953 6,605,405,510 Rls. 251,677 $
7 12 1393 اصفهان تاجيکستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 781,375 6,352,692,078 Rls. 240,891 $
8 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 70,542 5,596,764,519 Rls. 211,626 $
9 12 1393 اصفهان تاجيکستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 47,500 4,883,776,000 Rls. 190,000 $
10 12 1393 اصفهان تاجيکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 91,200 4,223,390,640 Rls. 159,600 $
11 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 40,000 4,108,240,000 Rls. 160,000 $
12 12 1393 اصفهان تاجيکستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 389,091 4,007,183,298 Rls. 151,090 $
13 12 1393 اصفهان تاجيکستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 49,519 3,585,607,157 Rls. 128,749 $
14 12 1393 اصفهان تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 194,600 3,486,337,750 Rls. 136,220 $
15 12 1393 اصفهان تاجيکستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 60,565 2,093,392,072 Rls. 78,735 $
16 12 1393 اصفهان تاجيکستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 37,640 1,809,046,152 Rls. 67,752 $
17 12 1393 اصفهان تاجيکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 150,035 1,806,459,982 Rls. 68,806 $
18 12 1393 اصفهان تاجيکستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 22,875 1,801,543,500 Rls. 68,625 $
19 12 1393 اصفهان تاجيکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 38,159 1,765,689,114 Rls. 68,686 $
20 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,275 1,711,054,125 Rls. 66,825 $
21 12 1393 اصفهان تاجيکستان 28365000 کربنات کلسيم 615,874 1,469,765,951 Rls. 56,296 $
22 12 1393 اصفهان تاجيکستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 64,520 1,153,262,740 Rls. 45,164 $
23 12 1393 اصفهان تاجيکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 10,080 1,102,161,600 Rls. 43,200 $
24 12 1393 اصفهان تاجيکستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 9,700 992,154,800 Rls. 38,800 $
25 12 1393 اصفهان تاجيکستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 18,000 865,112,400 Rls. 32,400 $
26 12 1393 اصفهان تاجيکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 5,000 559,200,000 Rls. 20,000 $
27 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,200 551,080,800 Rls. 21,600 $
28 12 1393 اصفهان تاجيکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 18,150 537,922,440 Rls. 19,239 $
29 12 1393 اصفهان تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,040 440,640,000 Rls. 17,280 $
30 12 1393 اصفهان تاجيکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 13,255 424,896,978 Rls. 15,906 $
31 12 1393 اصفهان تاجيکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,360 384,976,800 Rls. 14,040 $
32 12 1393 اصفهان تاجيکستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 12,200 351,705,927 Rls. 13,173 $
33 12 1393 اصفهان تاجيکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 6,260 336,603,330 Rls. 13,146 $
34 12 1393 اصفهان تاجيکستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 8,000 322,560,000 Rls. 12,000 $
35 12 1393 اصفهان تاجيکستان 27132000 قيرنفت 21,700 318,318,780 Rls. 11,609 $
36 12 1393 اصفهان تاجيکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 3,991 314,315,196 Rls. 11,973 $
37 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,957 308,123,283 Rls. 11,878 $
38 12 1393 اصفهان تاجيکستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 6,875 264,038,760 Rls. 10,312 $
39 12 1393 اصفهان تاجيکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,325 238,126,500 Rls. 9,300 $
40 12 1393 اصفهان تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 29,710 211,696,128 Rls. 8,064 $
41 12 1393 اصفهان تاجيکستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 65,000 199,001,400 Rls. 7,800 $
42 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,740 133,115,220 Rls. 5,220 $
43 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 3,364 98,427,400 Rls. 3,700 $
44 12 1393 اصفهان تاجيکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,970 86,489,000 Rls. 3,250 $
45 12 1393 اصفهان تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,396 82,301,141 Rls. 3,211 $
46 12 1393 اصفهان تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 790 63,124,950 Rls. 2,370 $
47 12 1393 اصفهان تاجيکستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 240 55,306,800 Rls. 2,160 $
48 12 1393 اصفهان تاجيکستان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 580 47,522,880 Rls. 1,856 $
49 12 1393 اصفهان تاجيکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,170 42,512,938 Rls. 1,624 $
50 12 1393 اصفهان تاجيکستان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 166 33,286,500 Rls. 1,300 $
51 12 1393 اصفهان تاجيکستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 370 17,552,944 Rls. 688 $
52 12 1393 اصفهان تاجيکستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 235 16,540,830 Rls. 646 $
53 12 1393 اصفهان تاجيکستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 220 10,457,040 Rls. 374 $
54 12 1393 اصفهان تاجيکستان 82011000 بيل, بيلچه. 210 9,678,690 Rls. 378 $
55 12 1393 اصفهان تاجيکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000 2,796,000 Rls. 100 $
مجموع کل
242,819,145,876 ريال
مجموع کل
9,178,718 دلار
[1]