آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,026,097 215,827,779,310 Rls. 8,195,547 $
2 12 1393 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 14,041,092 192,063,805,109 Rls. 7,364,947 $
3 12 1393 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 220,000 141,329,648,820 Rls. 5,312,460 $
4 12 1393 اصفهان ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 2,391,072 123,240,350,423 Rls. 4,674,565 $
5 12 1393 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,980,375 59,019,248,737 Rls. 2,183,930 $
6 12 1393 اصفهان ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,007,239 55,901,252,193 Rls. 2,115,201 $
7 12 1393 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 871,794 42,711,824,616 Rls. 1,611,719 $
8 12 1393 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 820,495 35,504,320,020 Rls. 1,353,696 $
9 12 1393 اصفهان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 271,125 8,994,512,586 Rls. 341,993 $
10 12 1393 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 36,636 8,572,088,222 Rls. 321,361 $
11 12 1393 اصفهان ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 181,870 7,667,921,344 Rls. 300,086 $
12 12 1393 اصفهان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 249,050 7,646,788,766 Rls. 296,818 $
13 12 1393 اصفهان ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 354,480 6,845,071,390 Rls. 268,417 $
14 12 1393 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 159,700 6,509,560,576 Rls. 255,520 $
15 12 1393 اصفهان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 234,470 6,084,642,815 Rls. 225,849 $
16 12 1393 اصفهان ترکيه 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 17,982 4,729,289,500 Rls. 177,293 $
17 12 1393 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 132,000 4,626,190,800 Rls. 178,200 $
18 12 1393 اصفهان ترکيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 39,500 3,961,161,050 Rls. 152,075 $
19 12 1393 اصفهان ترکيه 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 18,787 2,969,951,340 Rls. 111,180 $
20 12 1393 اصفهان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 44,570 2,943,179,950 Rls. 111,425 $
21 12 1393 اصفهان ترکيه 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 295,020 2,851,518,921 Rls. 111,394 $
22 12 1393 اصفهان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 153,260 2,735,798,282 Rls. 107,282 $
23 12 1393 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 109,969 2,677,053,800 Rls. 98,971 $
24 12 1393 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 232,800 2,433,595,192 Rls. 91,774 $
25 12 1393 اصفهان ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 23,000 2,349,220,000 Rls. 92,000 $
26 12 1393 اصفهان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,460 1,986,616,740 Rls. 73,380 $
27 12 1393 اصفهان ترکيه 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 36,335 1,627,250,758 Rls. 61,042 $
28 12 1393 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,878 1,466,340,995 Rls. 52,896 $
29 12 1393 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 66,300 1,326,241,140 Rls. 51,780 $
30 12 1393 اصفهان ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 61,560 1,210,889,614 Rls. 44,323 $
31 12 1393 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 22,000 1,130,702,650 Rls. 42,350 $
32 12 1393 اصفهان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,305 982,935,159 Rls. 36,915 $
33 12 1393 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 22,060 955,568,608 Rls. 35,296 $
34 12 1393 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 22,400 764,206,086 Rls. 28,826 $
35 12 1393 اصفهان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,360 677,002,816 Rls. 26,432 $
36 12 1393 اصفهان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 68,775 662,802,180 Rls. 25,060 $
37 12 1393 اصفهان ترکيه 27082000 كك زفت 40,223 589,219,470 Rls. 22,122 $
38 12 1393 اصفهان ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 16,880 520,857,925 Rls. 20,425 $
39 12 1393 اصفهان ترکيه 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 16,000 417,511,360 Rls. 15,680 $
40 12 1393 اصفهان ترکيه 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 16,000 400,608,320 Rls. 15,680 $
41 12 1393 اصفهان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27,453 266,507,006 Rls. 10,369 $
42 12 1393 اصفهان ترکيه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 215,483,450 Rls. 8,450 $
43 12 1393 اصفهان ترکيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 142,500 181,307,881 Rls. 6,697 $
44 12 1393 اصفهان ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 44,400 117,278,160 Rls. 4,440 $
45 12 1393 اصفهان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 213 90,824,200 Rls. 3,400 $
46 12 1393 اصفهان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440 78,157,440 Rls. 2,880 $
47 12 1393 اصفهان ترکيه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 108 30,697,920 Rls. 1,188 $
48 12 1393 اصفهان ترکيه 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 32 4,274,080 Rls. 160 $
مجموع کل
965,899,057,720 ريال
مجموع کل
36,643,494 دلار
[1]