آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 58,003,760 1,082,637,433,159 Rls. 40,835,528 $
2 12 1393 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 51,584,760 977,108,067,952 Rls. 36,475,117 $
3 12 1393 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 261,226,526 821,775,305,574 Rls. 31,016,084 $
4 12 1393 اصفهان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,694,334 593,030,633,716 Rls. 22,739,260 $
5 12 1393 اصفهان عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 52,355 366,377,272,360 Rls. 13,190,391 $
6 12 1393 اصفهان عراق 90051000 دوربين دوچشمي 39,788 330,392,870,000 Rls. 11,911,500 $
7 12 1393 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,621,805 325,954,677,009 Rls. 12,064,090 $
8 12 1393 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,095,368 294,691,190,455 Rls. 10,885,825 $
9 12 1393 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,520,210 280,276,605,868 Rls. 10,327,201 $
10 12 1393 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 4,940,146 265,102,371,522 Rls. 9,880,716 $
11 12 1393 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,833,982 259,092,217,454 Rls. 9,820,554 $
12 12 1393 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,498,234 233,073,364,515 Rls. 8,801,701 $
13 12 1393 اصفهان عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 25,670,768 172,655,370,125 Rls. 6,496,814 $
14 12 1393 اصفهان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 124,756,800 166,109,850,618 Rls. 6,284,028 $
15 12 1393 اصفهان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 29,340,271 163,739,370,981 Rls. 6,210,601 $
16 12 1393 اصفهان عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,786,283 160,349,122,991 Rls. 6,083,821 $
17 12 1393 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,739,410 102,288,435,147 Rls. 3,690,224 $
18 12 1393 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 988,185 77,239,621,515 Rls. 2,964,585 $
19 12 1393 اصفهان عراق 04031090 ک ک ک ماست 3,032,406 75,221,212,624 Rls. 2,875,213 $
20 12 1393 اصفهان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 827,042 64,496,287,926 Rls. 2,481,126 $
21 12 1393 اصفهان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 702,978 55,760,630,215 Rls. 2,109,025 $
22 12 1393 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,253,024 54,124,141,538 Rls. 1,969,403 $
23 12 1393 اصفهان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,120,379 51,690,954,049 Rls. 1,935,113 $
24 12 1393 اصفهان عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 347,068 35,687,885,952 Rls. 1,370,672 $
25 12 1393 اصفهان عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 136,222 34,087,959,196 Rls. 1,284,982 $
26 12 1393 اصفهان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 10,359,155 32,571,543,107 Rls. 1,244,411 $
27 12 1393 اصفهان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,556,010 32,250,228,299 Rls. 1,246,558 $
28 12 1393 اصفهان عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,270,170 28,757,643,246 Rls. 1,119,810 $
29 12 1393 اصفهان عراق 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 528,373 28,594,553,321 Rls. 1,085,099 $
30 12 1393 اصفهان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,749,375 28,468,073,631 Rls. 1,091,880 $
31 12 1393 اصفهان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 662,255 26,277,918,551 Rls. 993,377 $
32 12 1393 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 495,360 23,650,643,400 Rls. 886,648 $
33 12 1393 اصفهان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 364,610 23,076,891,768 Rls. 845,949 $
34 12 1393 اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 988,320 21,511,099,879 Rls. 818,497 $
35 12 1393 اصفهان عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 442,310 20,230,347,445 Rls. 791,783 $
36 12 1393 اصفهان عراق 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 13,240 18,638,900,000 Rls. 700,000 $
37 12 1393 اصفهان عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 1,263,640 18,479,020,963 Rls. 692,085 $
38 12 1393 اصفهان عراق 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 2,928,959 18,285,786,400 Rls. 702,800 $
39 12 1393 اصفهان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 202,480 17,934,401,028 Rls. 655,260 $
40 12 1393 اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 880,910 17,512,822,082 Rls. 670,006 $
41 12 1393 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 436,285 17,479,177,519 Rls. 654,461 $
42 12 1393 اصفهان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 877,726 16,443,376,521 Rls. 614,408 $
43 12 1393 اصفهان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 106,468 15,758,838,239 Rls. 595,031 $
44 12 1393 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 247,980 15,635,579,932 Rls. 589,610 $
45 12 1393 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 7,515,000 15,275,295,450 Rls. 573,830 $
46 12 1393 اصفهان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 311,569 15,190,084,486 Rls. 576,297 $
47 12 1393 اصفهان عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 500,485 15,037,237,735 Rls. 554,941 $
48 12 1393 اصفهان عراق 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 270,536 14,682,051,781 Rls. 542,888 $
49 12 1393 اصفهان عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 353,560 14,614,830,712 Rls. 556,628 $
50 12 1393 اصفهان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,860,000 14,084,541,055 Rls. 529,202 $
51 12 1393 اصفهان عراق 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 60,824 13,811,169,330 Rls. 537,120 $
52 12 1393 اصفهان عراق 02075500 سايرقطعات واحشاء از غازها، منجمد 65,672 12,443,238,990 Rls. 459,704 $
53 12 1393 اصفهان عراق 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 423,000 11,960,871,990 Rls. 448,380 $
54 12 1393 اصفهان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 144,630 11,583,924,282 Rls. 432,357 $
55 12 1393 اصفهان عراق 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 234,445 11,395,215,221 Rls. 428,022 $
56 12 1393 اصفهان عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 198,490 10,831,731,867 Rls. 398,916 $
57 12 1393 اصفهان عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 104,000 10,643,728,000 Rls. 416,000 $
58 12 1393 اصفهان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 164,000 10,450,478,749 Rls. 395,336 $
59 12 1393 اصفهان عراق 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 186,630 9,282,482,799 Rls. 362,329 $
60 12 1393 اصفهان عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 701,970 9,228,365,690 Rls. 343,039 $
61 12 1393 اصفهان عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 166,480 9,174,407,545 Rls. 344,535 $
62 12 1393 اصفهان عراق 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 119,974 8,362,701,334 Rls. 312,192 $
63 12 1393 اصفهان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 101,030 8,145,557,430 Rls. 303,090 $
64 12 1393 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 416,230 7,916,979,468 Rls. 289,200 $
65 12 1393 اصفهان عراق 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 876,735 7,495,202,661 Rls. 288,048 $
66 12 1393 اصفهان عراق 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 67,310 6,978,386,068 Rls. 269,240 $
67 12 1393 اصفهان عراق 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 51,423 6,863,197,096 Rls. 269,971 $
68 12 1393 اصفهان عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 80,460 6,727,633,800 Rls. 241,680 $
69 12 1393 اصفهان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 127,186 6,716,347,076 Rls. 254,372 $
70 12 1393 اصفهان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 140,398 6,610,765,862 Rls. 247,992 $
71 12 1393 اصفهان عراق 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 81,970 6,467,169,480 Rls. 245,910 $
72 12 1393 اصفهان عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 54,350 6,407,639,955 Rls. 234,225 $
73 12 1393 اصفهان عراق 04090000 عسل طبيعي 45,421 6,404,552,590 Rls. 245,465 $
74 12 1393 اصفهان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 322,500 5,829,921,425 Rls. 219,025 $
75 12 1393 اصفهان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 167,945 5,794,772,781 Rls. 218,328 $
76 12 1393 اصفهان عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 60,800 5,727,921,540 Rls. 214,440 $
77 12 1393 اصفهان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 88,449 5,513,044,181 Rls. 203,661 $
78 12 1393 اصفهان عراق 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,180 5,316,780,384 Rls. 204,192 $
79 12 1393 اصفهان عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 38,790 5,221,920,080 Rls. 198,950 $
80 12 1393 اصفهان عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 65,030 5,177,081,400 Rls. 195,090 $
81 12 1393 اصفهان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 66,750 5,122,828,540 Rls. 188,800 $
82 12 1393 اصفهان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,530 5,094,700,459 Rls. 189,344 $
83 12 1393 اصفهان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 527,177 4,926,303,467 Rls. 185,671 $
84 12 1393 اصفهان عراق 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 54,025 4,881,416,640 Rls. 187,008 $
85 12 1393 اصفهان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,730 4,801,799,486 Rls. 179,413 $
86 12 1393 اصفهان عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 46,596 4,689,057,439 Rls. 177,065 $
87 12 1393 اصفهان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 234,490 4,636,936,702 Rls. 175,867 $
88 12 1393 اصفهان عراق 04029100 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شکل جامد آن ) 44,000 4,504,720,000 Rls. 176,000 $
89 12 1393 اصفهان عراق 27101910 روغن موتور 136,090 4,445,901,816 Rls. 163,308 $
90 12 1393 اصفهان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 74,480 4,006,730,820 Rls. 156,940 $
91 12 1393 اصفهان عراق 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 311,329 4,004,096,312 Rls. 155,831 $
92 12 1393 اصفهان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 37,155 3,956,409,432 Rls. 144,904 $
93 12 1393 اصفهان عراق 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 82,176 3,919,615,824 Rls. 143,859 $
94 12 1393 اصفهان عراق 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 18,601 3,838,658,752 Rls. 145,284 $
95 12 1393 اصفهان عراق 63023200 شستنيهاي رختخوا ب ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 24,355 3,827,914,020 Rls. 146,130 $
96 12 1393 اصفهان عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 94,535 3,792,183,852 Rls. 141,804 $
97 12 1393 اصفهان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 74,730 3,452,413,950 Rls. 135,144 $
98 12 1393 اصفهان عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 31,455 3,380,525,961 Rls. 126,493 $
99 12 1393 اصفهان عراق 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 177,707 3,168,491,974 Rls. 117,890 $
100 12 1393 اصفهان عراق 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 174,411 3,010,557,934 Rls. 117,716 $
مجموع کل
7,881,348,191,464 ريال
مجموع کل
295,410,310 دلار