آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,013,224 57,929,649,838 Rls. 2,179,032 $
2 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 28,187 8,939,799,050 Rls. 345,800 $
3 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 40,654 8,896,092,364 Rls. 330,706 $
4 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 99,245 8,076,482,790 Rls. 297,735 $
5 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 98,800 5,713,365,952 Rls. 206,263 $
6 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,680 5,386,187,412 Rls. 198,474 $
7 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,090 3,820,186,551 Rls. 149,727 $
8 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 8,330 1,247,457,377 Rls. 46,723 $
9 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,700 524,484,000 Rls. 20,400 $
10 12 1393 فرودگاه اصفهان عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 455 243,462,282 Rls. 9,114 $
11 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 14,129 159,702,035 Rls. 5,845 $
12 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 874 29,101,334 Rls. 1,091 $
13 12 1393 اصفهان عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40 7,489,212 Rls. 281 $
مجموع کل
100,973,460,197 ريال
مجموع کل
3,791,191 دلار
[1]