آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان مالزي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 429,000 43,873,664,000 Rls. 1,716,000 $
2 12 1393 اصفهان مالزي 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 61,000 6,225,172,000 Rls. 244,000 $
3 12 1393 اصفهان مالزي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,200 5,887,067,220 Rls. 215,265 $
4 12 1393 اصفهان مالزي 04029100 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شکل جامد آن ) 44,000 4,506,480,000 Rls. 176,000 $
5 12 1393 اصفهان مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,920 1,772,804,880 Rls. 68,607 $
6 12 1393 اصفهان مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 170,260 1,523,006,408 Rls. 59,591 $
7 12 1393 اصفهان مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 24,000 367,704,000 Rls. 14,400 $
8 12 1393 اصفهان مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,940 232,810,900 Rls. 8,863 $
9 12 1393 اصفهان مالزي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,626 230,982,843 Rls. 9,033 $
10 12 1393 اصفهان مالزي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 235 17,986,665 Rls. 705 $
مجموع کل
64,637,678,916 ريال
مجموع کل
2,512,464 دلار
[1]