آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان هلند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 105,500 15,841,500,000 Rls. 593,000 $
2 12 1393 اصفهان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 76,700 10,170,880,000 Rls. 383,500 $
3 12 1393 اصفهان هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 30,000 7,549,936,800 Rls. 295,200 $
4 12 1393 اصفهان هلند 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 18,000 2,747,952,000 Rls. 108,000 $
5 12 1393 اصفهان هلند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 5,920 1,653,850,000 Rls. 62,000 $
6 12 1393 اصفهان هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 20,130 1,022,438,774 Rls. 37,006 $
7 12 1393 اصفهان هلند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 200 638,688,000 Rls. 24,000 $
8 12 1393 اصفهان هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 750 302,785,560 Rls. 10,890 $
9 12 1393 اصفهان هلند 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,940 266,830,000 Rls. 10,000 $
10 12 1393 فرودگاه اصفهان هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 110 22,085,060 Rls. 820 $
مجموع کل
40,216,946,194 ريال
مجموع کل
1,524,416 دلار
[1]