آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 133,690,829 1,889,001,265,312 Rls. 71,319,162 $
2 12 1393 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 10,158,847 325,508,405,608 Rls. 12,194,879 $
3 12 1393 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,577,472 182,502,832,842 Rls. 6,731,650 $
4 12 1393 اصفهان پاکستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68,390 91,284,709,909 Rls. 3,287,433 $
5 12 1393 اصفهان پاکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,552,860 87,909,230,439 Rls. 3,370,591 $
6 12 1393 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,752,936 69,279,952,154 Rls. 2,588,810 $
7 12 1393 اصفهان پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 647,400 68,610,520,000 Rls. 2,589,130 $
8 12 1393 اصفهان پاکستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 2,739,057 59,910,550,053 Rls. 2,347,016 $
9 12 1393 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,645,875 48,688,127,732 Rls. 1,826,576 $
10 12 1393 اصفهان پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,401,000 39,247,769,880 Rls. 1,485,074 $
11 12 1393 اصفهان پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,022,000 31,659,817,750 Rls. 1,220,348 $
12 12 1393 اصفهان پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,030,000 28,733,714,680 Rls. 1,091,800 $
13 12 1393 اصفهان پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 675,813 27,150,141,614 Rls. 1,013,713 $
14 12 1393 اصفهان پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,711,970 18,765,738,150 Rls. 694,521 $
15 12 1393 اصفهان پاکستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 120,000 13,029,216,000 Rls. 480,000 $
16 12 1393 اصفهان پاکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 273,540 12,348,248,280 Rls. 480,894 $
17 12 1393 اصفهان پاکستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 226,120 12,255,062,770 Rls. 479,320 $
18 12 1393 اصفهان پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 568,990 10,938,797,793 Rls. 398,293 $
19 12 1393 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 597,780 10,625,605,799 Rls. 391,039 $
20 12 1393 اصفهان پاکستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 151,000 9,836,090,000 Rls. 382,500 $
21 12 1393 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 432,860 7,411,209,762 Rls. 268,774 $
22 12 1393 اصفهان پاکستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 234,940 6,695,943,562 Rls. 258,434 $
23 12 1393 اصفهان پاکستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 73,450 5,720,524,440 Rls. 220,350 $
24 12 1393 اصفهان پاکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 236,740 5,463,038,926 Rls. 202,474 $
25 12 1393 اصفهان پاکستان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 44,000 4,719,616,000 Rls. 176,000 $
26 12 1393 اصفهان پاکستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 125,600 4,625,560,080 Rls. 169,560 $
27 12 1393 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 251,180 3,506,519,640 Rls. 125,590 $
28 12 1393 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 101,500 2,985,594,150 Rls. 111,650 $
29 12 1393 اصفهان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,160 2,936,593,344 Rls. 109,509 $
30 12 1393 اصفهان پاکستان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 59,150 2,871,921,780 Rls. 106,470 $
31 12 1393 اصفهان پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 115,000 2,777,127,870 Rls. 106,950 $
32 12 1393 اصفهان پاکستان 08081000 سيب , تازه 133,950 2,749,850,620 Rls. 107,188 $
33 12 1393 اصفهان پاکستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,600 2,608,738,245 Rls. 98,010 $
34 12 1393 اصفهان پاکستان 04022130 ---شيرخشك صنعتي 22,000 2,273,920,000 Rls. 88,000 $
35 12 1393 اصفهان پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 364,695 2,086,964,357 Rls. 81,406 $
36 12 1393 اصفهان پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,990 1,995,101,640 Rls. 74,970 $
37 12 1393 اصفهان پاکستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 71,920 1,976,311,812 Rls. 77,673 $
38 12 1393 اصفهان پاکستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 49,080 1,953,402,845 Rls. 76,565 $
39 12 1393 اصفهان پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 24,010 1,838,061,540 Rls. 72,030 $
40 12 1393 اصفهان پاکستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 11,100 1,731,666,600 Rls. 66,600 $
41 12 1393 اصفهان پاکستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 173,990 1,597,861,561 Rls. 62,638 $
42 12 1393 اصفهان پاکستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 218,541 1,443,763,086 Rls. 54,386 $
43 12 1393 اصفهان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 12,020 1,059,042,534 Rls. 39,666 $
44 12 1393 اصفهان پاکستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 51,400 1,050,621,911 Rls. 38,807 $
45 12 1393 اصفهان پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,200 828,906,540 Rls. 32,340 $
46 12 1393 اصفهان پاکستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,500 759,980,607 Rls. 28,509 $
47 12 1393 اصفهان پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 24,000 653,281,200 Rls. 23,760 $
48 12 1393 اصفهان پاکستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 25,000 621,652,500 Rls. 22,500 $
49 12 1393 اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 25,620 423,704,250 Rls. 15,375 $
50 12 1393 اصفهان پاکستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,800 143,920,800 Rls. 5,400 $
مجموع کل
3,114,796,198,967 ريال
مجموع کل
117,294,334 دلار
[1]