آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,273,630 38,476,376,131 Rls. 1,495,780 $
2 12 1393 اصفهان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 12,720 22,001,748,554 Rls. 838,098 $
3 12 1393 اصفهان چين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 71,700 21,420,012,188 Rls. 788,057 $
4 12 1393 اصفهان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 61,160 11,677,225,605 Rls. 452,036 $
5 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 65 6,816,715,500 Rls. 254,450 $
6 12 1393 اصفهان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,246 4,274,748,902 Rls. 162,835 $
7 12 1393 اصفهان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 850 2,560,659,000 Rls. 97,541 $
8 12 1393 اصفهان چين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 13,830 1,925,122,219 Rls. 70,613 $
9 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,550 713,562,168 Rls. 25,752 $
10 12 1393 اصفهان چين 27132000 قيرنفت 52,500 710,511,375 Rls. 27,825 $
11 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 15219010 موم زنبور عسل 5,600 608,290,500 Rls. 22,500 $
12 12 1393 اصفهان چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,884 444,666,490 Rls. 17,414 $
13 12 1393 اصفهان چين 76069220 ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0 ميليمتر 3,138 332,956,000 Rls. 12,482 $
14 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 261 209,765,700 Rls. 7,830 $
15 12 1393 اصفهان چين 15219010 موم زنبور عسل 1,700 165,756,500 Rls. 6,500 $
16 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 108 162,642,090 Rls. 6,071 $
17 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 35 150,024,000 Rls. 5,600 $
18 12 1393 اصفهان چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7 138,267,000 Rls. 5,400 $
19 12 1393 اصفهان چين 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 533 100,010,960 Rls. 3,920 $
20 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 74181020 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، فيروزه کكوب، صنايع دستي 10 53,580,000 Rls. 2,000 $
21 12 1393 اصفهان چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 29 45,725,158 Rls. 1,717 $
22 12 1393 اصفهان چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 19 38,610,692 Rls. 1,499 $
23 12 1393 فرودگاه اصفهان چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4 16,280,484 Rls. 638 $
24 12 1393 اصفهان چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,550 15,991,200 Rls. 600 $
25 12 1393 اصفهان چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 7 10,188,465 Rls. 399 $
26 12 1393 اصفهان چين 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 13 9,611,596 Rls. 374 $
27 12 1393 اصفهان چين 85044020 شارژر باطري 1 4,534,580 Rls. 170 $
28 12 1393 اصفهان چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 15 2,028,078 Rls. 78 $
29 12 1393 اصفهان چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 4 382,515 Rls. 15 $
مجموع کل
113,085,993,649 ريال
مجموع کل
4,308,195 دلار
[1]