آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 3,628,470 42,617,419,176 Rls. 1,634,268 $
2 12 1393 اصفهان گرجستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 672,000 20,838,678,630 Rls. 801,570 $
3 12 1393 ذوب آهن اصفهان گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 648,400 12,872,933,731 Rls. 489,289 $
4 12 1393 اصفهان گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,902,525 11,394,272,174 Rls. 427,089 $
5 12 1393 اصفهان گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 174,841 6,813,627,757 Rls. 262,261 $
6 12 1393 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 496,600 4,389,999,084 Rls. 165,834 $
7 12 1393 اصفهان گرجستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 697,325 4,156,534,017 Rls. 160,199 $
8 12 1393 ذوب آهن اصفهان گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 176,120 3,519,913,184 Rls. 136,742 $
9 12 1393 اصفهان گرجستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 96,250 2,820,960,450 Rls. 105,875 $
10 12 1393 اصفهان گرجستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 233,582 1,312,622,052 Rls. 47,700 $
11 12 1393 اصفهان گرجستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,300 1,209,132,540 Rls. 45,540 $
12 12 1393 اصفهان گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,031 1,152,039,515 Rls. 45,155 $
13 12 1393 اصفهان گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 47,456 631,015,567 Rls. 24,677 $
14 12 1393 اصفهان گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,580 450,178,860 Rls. 16,860 $
15 12 1393 اصفهان گرجستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 44,400 272,689,144 Rls. 10,664 $
16 12 1393 اصفهان گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 22,500 201,312,000 Rls. 7,200 $
17 12 1393 اصفهان گرجستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 22,280 178,802,372 Rls. 6,811 $
18 12 1393 اصفهان گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 22,950 151,789,464 Rls. 5,508 $
19 12 1393 اصفهان گرجستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,037 123,090,436 Rls. 4,636 $
20 12 1393 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 47,040 85,621,293 Rls. 3,293 $
21 12 1393 اصفهان گرجستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 1,750 53,049,150 Rls. 1,925 $
مجموع کل
115,245,680,596 ريال
مجموع کل
4,403,096 دلار
[1]