آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اميرآباد افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 5,724,660 132,862,476,794 Rls. 5,045,069 $
2 12 1393 اميرآباد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,782,060 48,720,000,180 Rls. 1,858,894 $
3 12 1393 اميرآباد افغانستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,175 665,245,100 Rls. 24,700 $
4 12 1393 اميرآباد افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 17,963 296,114,441 Rls. 10,777 $
5 12 1393 اميرآباد افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 454 27,606,325 Rls. 1,025 $
6 12 1393 اميرآباد افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 586 9,480,416 Rls. 352 $
مجموع کل
182,580,923,256 ريال
مجموع کل
6,940,817 دلار
[1]