آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اميرآباد تاجيکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 4,086,640 93,774,146,913 Rls. 3,570,508 $
2 12 1393 اميرآباد تاجيکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,242,480 62,643,913,778 Rls. 2,412,890 $
3 12 1393 اميرآباد تاجيکستان 25202000 ک گچ 236,010 202,429,857 Rls. 7,505 $
مجموع کل
156,620,490,548 ريال
مجموع کل
5,990,903 دلار
[1]