آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 203,223,612 243,441,487,876 Rls. 9,365,604 $
2 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 11,000 6,165,062,240 Rls. 238,586 $
3 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 70193910 پشم شيشه 110,802 4,338,074,080 Rls. 165,306 $
4 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 168,440 3,237,243,012 Rls. 123,828 $
5 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 223,700 1,674,797,137 Rls. 63,894 $
6 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,766 1,449,648,904 Rls. 54,296 $
7 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,500 1,342,979,974 Rls. 50,218 $
8 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 4,000 1,225,680,000 Rls. 48,000 $
9 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 21,735 1,167,427,704 Rls. 42,363 $
10 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 08105000 کيوي, تازه 34,200 735,436,800 Rls. 27,360 $
11 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 31,000 681,001,800 Rls. 25,420 $
12 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 28,000 665,448,000 Rls. 23,800 $
13 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,800 593,870,400 Rls. 21,240 $
14 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,150 419,415,686 Rls. 15,759 $
15 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 308,860 392,105,866 Rls. 14,662 $
16 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 223,151 285,294,144 Rls. 10,711 $
17 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 920 101,181,600 Rls. 3,680 $
18 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,381 92,930,128 Rls. 3,634 $
19 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 25202000 ک گچ 102,712 78,205,126 Rls. 3,061 $
20 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 140 40,923,630 Rls. 1,485 $
21 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 808 17,562,163 Rls. 687 $
22 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 562 17,229,740 Rls. 674 $
23 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 112,717 14,384,087 Rls. 563 $
24 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 562 11,486,493 Rls. 449 $
25 12 1393 اميرآباد فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 404 10,330,684 Rls. 404 $
مجموع کل
268,199,207,274 ريال
مجموع کل
10,305,684 دلار
[1]