آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اميرآباد قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 194,342,003 256,190,799,843 Rls. 9,806,680 $
2 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,024,000 80,031,137,339 Rls. 3,019,788 $
3 12 1393 اميرآباد قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 443,859 24,609,231,805 Rls. 932,104 $
4 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 369,102 15,324,107,371 Rls. 559,677 $
5 12 1393 اميرآباد قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 928,094 6,947,524,898 Rls. 255,555 $
6 12 1393 اميرآباد قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,221,430 6,900,860,213 Rls. 269,149 $
7 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 89,938 6,501,659,556 Rls. 233,839 $
8 12 1393 اميرآباد قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 61,237 5,710,641,919 Rls. 214,329 $
9 12 1393 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 667,790 5,511,297,518 Rls. 213,317 $
10 12 1393 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 409,233 3,674,429,856 Rls. 141,370 $
11 12 1393 اميرآباد قزاقستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,174,639 3,612,389,848 Rls. 140,956 $
12 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26,240 2,789,811,200 Rls. 104,320 $
13 12 1393 اميرآباد قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 260,870 2,324,481,780 Rls. 83,478 $
14 12 1393 اميرآباد قزاقستان 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 22,889 1,991,810,396 Rls. 76,884 $
15 12 1393 اميرآباد قزاقستان 07031000 پيازوموسير 121,135 1,350,936,552 Rls. 48,454 $
16 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 14,200 1,275,050,000 Rls. 50,000 $
17 12 1393 اميرآباد قزاقستان 28365000 کربنات کلسيم 583,342 1,194,628,850 Rls. 46,667 $
18 12 1393 اميرآباد قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,331 1,068,325,224 Rls. 40,662 $
19 12 1393 اميرآباد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,000 967,680,000 Rls. 36,000 $
20 12 1393 اميرآباد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 49,025 780,873,450 Rls. 29,415 $
21 12 1393 اميرآباد قزاقستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 71,335 778,436,384 Rls. 29,248 $
22 12 1393 اميرآباد قزاقستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 26,500 723,477,825 Rls. 27,825 $
23 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8,250 683,817,750 Rls. 24,750 $
24 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 9,080 600,004,440 Rls. 21,882 $
25 12 1393 اميرآباد قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,330 508,193,048 Rls. 19,052 $
26 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 16,070 479,545,845 Rls. 18,129 $
27 12 1393 اميرآباد قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 12,090 419,235,258 Rls. 15,717 $
28 12 1393 اميرآباد قزاقستان 25081000 بنتونيت 164,812 379,798,965 Rls. 14,833 $
29 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 1,680 358,619,520 Rls. 13,440 $
30 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,719 354,306,535 Rls. 13,507 $
31 12 1393 اميرآباد قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,530 317,473,948 Rls. 11,902 $
32 12 1393 اميرآباد قزاقستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 19,200 310,740,480 Rls. 11,520 $
33 12 1393 اميرآباد قزاقستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 72,442 276,888,367 Rls. 10,165 $
34 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 2,390 261,354,440 Rls. 9,560 $
35 12 1393 اميرآباد قزاقستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 3,000 240,291,000 Rls. 9,000 $
36 12 1393 اميرآباد قزاقستان 25202000 ک گچ 195,750 175,474,663 Rls. 6,851 $
37 12 1393 اميرآباد قزاقستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 2,720 173,019,200 Rls. 6,800 $
38 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 3,280 167,487,760 Rls. 6,380 $
39 12 1393 اميرآباد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,100 161,973,000 Rls. 6,300 $
40 12 1393 اميرآباد قزاقستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 27,810 155,985,378 Rls. 6,090 $
41 12 1393 اميرآباد قزاقستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,020 151,566,480 Rls. 5,664 $
42 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,194 143,066,871 Rls. 5,373 $
43 12 1393 اميرآباد قزاقستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 897 137,504,718 Rls. 5,382 $
44 12 1393 اميرآباد قزاقستان 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,326 116,113,280 Rls. 4,330 $
45 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 721 110,007,310 Rls. 4,298 $
46 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,040 109,008,928 Rls. 4,256 $
47 12 1393 اميرآباد قزاقستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 198 106,270,440 Rls. 4,152 $
48 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 3,100 100,642,992 Rls. 3,944 $
49 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,200 90,094,400 Rls. 3,520 $
50 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,670 89,792,300 Rls. 3,400 $
51 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,125 58,566,144 Rls. 2,184 $
52 12 1393 اميرآباد قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,480 56,023,847 Rls. 2,193 $
53 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 742 46,928,000 Rls. 1,750 $
54 12 1393 اميرآباد قزاقستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,140 46,177,152 Rls. 1,722 $
55 12 1393 اميرآباد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 240 42,962,230 Rls. 1,615 $
56 12 1393 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,500 36,414,900 Rls. 1,350 $
57 12 1393 اميرآباد قزاقستان 70193910 پشم شيشه 1,127 35,965,904 Rls. 1,352 $
58 12 1393 اميرآباد قزاقستان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 160 32,761,600 Rls. 1,280 $
59 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 600 32,055,600 Rls. 1,200 $
60 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 520 28,961,280 Rls. 1,080 $
61 12 1393 اميرآباد قزاقستان 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 10,800 27,843,588 Rls. 1,026 $
62 12 1393 اميرآباد قزاقستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 7,900 24,111,000 Rls. 900 $
63 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 32 19,843,840 Rls. 740 $
64 12 1393 اميرآباد قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30 12,848,690 Rls. 502 $
65 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 54 12,067,200 Rls. 450 $
66 12 1393 اميرآباد قزاقستان 58023000 پارچه نسجي منگوله بافت (Tufted). 15 12,004,055 Rls. 469 $
67 12 1393 اميرآباد قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 250 9,726,100 Rls. 380 $
68 12 1393 اميرآباد قزاقستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 216 7,723,008 Rls. 288 $
69 12 1393 اميرآباد قزاقستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 98 6,650,500 Rls. 250 $
70 12 1393 اميرآباد قزاقستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 90 4,888,645 Rls. 191 $
71 12 1393 اميرآباد قزاقستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 60 4,558,720 Rls. 170 $
72 12 1393 اميرآباد قزاقستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 220 4,022,400 Rls. 150 $
73 12 1393 اميرآباد قزاقستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 15 2,011,200 Rls. 75 $
74 12 1393 اميرآباد قزاقستان 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 30 1,535,700 Rls. 60 $
75 12 1393 اميرآباد قزاقستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 26 1,448,064 Rls. 54 $
76 12 1393 اميرآباد قزاقستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6 985,199 Rls. 37 $
مجموع کل
438,006,953,709 ريال
مجموع کل
16,651,381 دلار
[1]