آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1,552,330 51,631,684,275 Rls. 1,929,189 $
2 12 1393 اهواز ترکيه 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 406,507 12,859,098,010 Rls. 505,165 $
مجموع کل
64,490,782,285 ريال
مجموع کل
2,434,354 دلار
[1]