آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اهواز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,719,440 236,126,249,922 Rls. 8,856,645 $
2 12 1393 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 9,689,640 141,920,103,588 Rls. 5,307,179 $
3 12 1393 اهواز عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,243,411 132,370,824,755 Rls. 4,962,060 $
4 12 1393 اهواز عراق 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 5,352,180 109,765,846,877 Rls. 4,015,396 $
5 12 1393 اهواز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 3,198,152 55,239,309,608 Rls. 2,085,093 $
6 12 1393 اهواز عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,081,720 51,245,185,032 Rls. 1,947,219 $
7 12 1393 اهواز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 476,989 37,926,368,731 Rls. 1,435,751 $
8 12 1393 اهواز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 531,283 28,055,898,928 Rls. 1,062,354 $
9 12 1393 اهواز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,971,483 19,389,829,699 Rls. 726,309 $
10 12 1393 اهواز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 108,200 11,085,855,200 Rls. 432,800 $
11 12 1393 اهواز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 57,648 4,452,980,430 Rls. 166,699 $
12 12 1393 اهواز عراق 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 188,540 4,076,101,484 Rls. 152,760 $
13 12 1393 اهواز عراق 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 179,792 2,926,889,142 Rls. 106,268 $
14 12 1393 اهواز عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 35,703 1,996,356,780 Rls. 76,780 $
15 12 1393 اهواز عراق 28044000 ا کسيژن 60,000 1,666,340,000 Rls. 60,000 $
16 12 1393 اهواز عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 257,000 1,281,550,000 Rls. 50,000 $
17 12 1393 اهواز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 39,030 903,067,063 Rls. 33,926 $
18 12 1393 اهواز عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 119,994 541,951,988 Rls. 20,959 $
19 12 1393 اهواز عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 23,220 463,250,146 Rls. 16,718 $
20 12 1393 اهواز عراق 28042100 آرگون 18,000 175,165,200 Rls. 6,300 $
مجموع کل
841,609,124,571 ريال
مجموع کل
31,521,215 دلار
[1]