آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ايلام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ايلام عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 773,687,542 1,524,733,526,294 Rls. 58,223,624 $
2 12 1393 ايلام عراق 08071100 هندوا نه , تازه 228,311,987 1,491,492,332,342 Rls. 57,089,826 $
3 12 1393 ايلام عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 88,225,510 934,127,393,767 Rls. 35,345,682 $
4 12 1393 ايلام عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,359,753 749,455,142,595 Rls. 28,418,195 $
5 12 1393 ايلام عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,936,366 570,287,438,293 Rls. 21,525,557 $
6 12 1393 ايلام عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 121,827,685 387,825,966,818 Rls. 14,623,430 $
7 12 1393 ايلام عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,280,683 365,113,491,252 Rls. 13,487,572 $
8 12 1393 ايلام عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 1,963,024 346,174,467,911 Rls. 13,204,833 $
9 12 1393 ايلام عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 99,971,901 318,726,114,909 Rls. 12,012,153 $
10 12 1393 ايلام عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 18,423,339 291,791,414,456 Rls. 11,053,792 $
11 12 1393 ايلام عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,807,902 266,796,997,864 Rls. 10,027,613 $
12 12 1393 ايلام عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,155,907 255,344,932,134 Rls. 9,621,605 $
13 12 1393 ايلام عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,183,324 249,199,138,744 Rls. 9,427,789 $
14 12 1393 ايلام عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 767,286 225,055,049,221 Rls. 8,417,721 $
15 12 1393 ايلام عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,028,512 215,293,460,826 Rls. 8,084,721 $
16 12 1393 ايلام عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,028,353 201,314,217,880 Rls. 7,342,869 $
17 12 1393 ايلام عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,977,965 194,757,419,483 Rls. 7,272,842 $
18 12 1393 ايلام عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,430,820 180,569,444,401 Rls. 6,748,432 $
19 12 1393 ايلام عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,012,516 158,501,762,130 Rls. 6,060,288 $
20 12 1393 ايلام عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,058,945 135,628,225,286 Rls. 5,184,312 $
21 12 1393 ايلام عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 522,704 119,366,735,426 Rls. 4,471,532 $
22 12 1393 ايلام عراق 07031000 پيازوموسير 12,503,560 116,773,987,795 Rls. 4,419,058 $
23 12 1393 ايلام عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 7,325,051 116,234,905,141 Rls. 4,408,426 $
24 12 1393 ايلام عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,427,339 111,013,902,570 Rls. 4,282,085 $
25 12 1393 ايلام عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,882,384 109,336,465,392 Rls. 4,172,348 $
26 12 1393 ايلام عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 507,579 98,197,326,214 Rls. 3,688,644 $
27 12 1393 ايلام عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 917,369 93,345,269,393 Rls. 3,601,986 $
28 12 1393 ايلام عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,007,560 87,457,725,485 Rls. 3,304,269 $
29 12 1393 ايلام عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 929,868 76,693,213,380 Rls. 2,789,604 $
30 12 1393 ايلام عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,452,428 76,579,242,374 Rls. 2,946,169 $
31 12 1393 ايلام عراق 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 936,689 76,066,194,670 Rls. 2,847,423 $
32 12 1393 ايلام عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 73,739,709 73,799,819,866 Rls. 2,754,723 $
33 12 1393 ايلام عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 636,403 73,284,183,617 Rls. 2,858,000 $
34 12 1393 ايلام عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 898,694 70,541,773,647 Rls. 2,637,614 $
35 12 1393 ايلام عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 961,930 69,954,701,982 Rls. 2,646,870 $
36 12 1393 ايلام عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 777,249 67,185,645,791 Rls. 2,540,206 $
37 12 1393 ايلام عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 4,938,172 66,760,567,721 Rls. 2,464,901 $
38 12 1393 ايلام عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 999,898 65,246,748,772 Rls. 2,452,332 $
39 12 1393 ايلام عراق 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 183,740 64,521,369,176 Rls. 2,411,164 $
40 12 1393 ايلام عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 203,774 64,069,993,216 Rls. 2,388,336 $
41 12 1393 ايلام عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 303,445 62,742,739,230 Rls. 2,365,635 $
42 12 1393 ايلام عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,322,933 61,404,598,824 Rls. 2,329,278 $
43 12 1393 ايلام عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 933,513 57,481,077,806 Rls. 2,178,037 $
44 12 1393 ايلام عراق 25221000 آهک زنده 16,226,973 51,487,239,593 Rls. 1,949,935 $
45 12 1393 ايلام عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,354,400 51,000,714,670 Rls. 1,898,444 $
46 12 1393 ايلام عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,213,620 49,931,357,893 Rls. 1,861,152 $
47 12 1393 ايلام عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 620,524 49,299,090,949 Rls. 1,862,408 $
48 12 1393 ايلام عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,763,918 48,835,596,150 Rls. 1,835,159 $
49 12 1393 ايلام عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 510,160 47,885,375,383 Rls. 1,795,740 $
50 12 1393 ايلام عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,536,761 47,852,423,710 Rls. 1,804,852 $
51 12 1393 ايلام عراق 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,153,407 47,757,236,554 Rls. 1,805,346 $
52 12 1393 ايلام عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,027,079 45,844,470,401 Rls. 1,712,146 $
53 12 1393 ايلام عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 597,480 45,708,303,300 Rls. 1,792,440 $
54 12 1393 ايلام عراق 25202000 ک گچ 48,868,492 45,274,967,858 Rls. 1,712,149 $
55 12 1393 ايلام عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,995,422 45,020,169,013 Rls. 1,689,108 $
56 12 1393 ايلام عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 582,917 43,326,063,038 Rls. 1,641,401 $
57 12 1393 ايلام عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 544,036 42,359,340,741 Rls. 1,582,045 $
58 12 1393 ايلام عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 136,836 39,925,625,113 Rls. 1,505,219 $
59 12 1393 ايلام عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 609,440 39,590,166,468 Rls. 1,536,185 $
60 12 1393 ايلام عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 390,080 39,404,740,941 Rls. 1,483,928 $
61 12 1393 ايلام عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 333,769 38,807,255,223 Rls. 1,482,237 $
62 12 1393 ايلام عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 477,475 37,180,792,125 Rls. 1,388,235 $
63 12 1393 ايلام عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 973,880 36,690,212,384 Rls. 1,367,461 $
64 12 1393 ايلام عراق 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 193,247 36,187,121,064 Rls. 1,376,586 $
65 12 1393 ايلام عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 969,761 36,168,194,461 Rls. 1,363,805 $
66 12 1393 ايلام عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 666,589 35,875,501,884 Rls. 1,317,515 $
67 12 1393 ايلام عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 28,208,953 35,039,501,969 Rls. 1,348,682 $
68 12 1393 ايلام عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 400,208 31,446,814,311 Rls. 1,170,942 $
69 12 1393 ايلام عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 669,424 31,166,035,212 Rls. 1,214,742 $
70 12 1393 ايلام عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 533,742 31,142,449,301 Rls. 1,154,535 $
71 12 1393 ايلام عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,256,605 29,537,443,881 Rls. 1,128,269 $
72 12 1393 ايلام عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,135,844 28,946,631,432 Rls. 1,083,943 $
73 12 1393 ايلام عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 73,994 28,265,620,774 Rls. 1,063,055 $
74 12 1393 ايلام عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 883,567 27,830,189,362 Rls. 1,065,280 $
75 12 1393 ايلام عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 435,306 27,487,842,067 Rls. 1,030,093 $
76 12 1393 ايلام عراق 28365000 کربنات کلسيم 14,393,010 26,584,999,979 Rls. 1,001,970 $
77 12 1393 ايلام عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 508,498 26,320,390,990 Rls. 1,014,241 $
78 12 1393 ايلام عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 78,890 26,293,076,520 Rls. 946,680 $
79 12 1393 ايلام عراق 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 544,602 26,239,598,762 Rls. 968,960 $
80 12 1393 ايلام عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 226,442 26,126,546,797 Rls. 998,640 $
81 12 1393 ايلام عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,341,900 25,489,844,381 Rls. 931,821 $
82 12 1393 ايلام عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 2,165,518 25,486,919,083 Rls. 973,388 $
83 12 1393 ايلام عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 370,625 23,650,404,135 Rls. 911,213 $
84 12 1393 ايلام عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 506,206 23,522,053,463 Rls. 910,885 $
85 12 1393 ايلام عراق 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 7,282,874 23,388,103,983 Rls. 875,766 $
86 12 1393 ايلام عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 348,915 23,275,094,538 Rls. 886,159 $
87 12 1393 ايلام عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 755,764 22,994,880,406 Rls. 855,982 $
88 12 1393 ايلام عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,535,836 22,499,932,156 Rls. 826,614 $
89 12 1393 ايلام عراق 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 70,834 22,496,744,468 Rls. 850,867 $
90 12 1393 ايلام عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 399,807 22,464,702,635 Rls. 863,007 $
91 12 1393 ايلام عراق 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 92,807 21,916,770,112 Rls. 806,349 $
92 12 1393 ايلام عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 231,183 21,629,047,540 Rls. 800,922 $
93 12 1393 ايلام عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,731,474 21,057,863,236 Rls. 786,124 $
94 12 1393 ايلام عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 289,050 20,945,422,827 Rls. 780,367 $
95 12 1393 ايلام عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 443,400 20,871,211,215 Rls. 798,112 $
96 12 1393 ايلام عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 277,692 20,240,183,512 Rls. 790,211 $
97 12 1393 ايلام عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 718,695 19,984,544,959 Rls. 758,882 $
98 12 1393 ايلام عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 362,405 19,906,572,607 Rls. 775,639 $
99 12 1393 ايلام عراق 39269060 پريفرم (PET) 437,707 19,489,400,136 Rls. 745,689 $
100 12 1393 ايلام عراق 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 65,921 19,460,705,876 Rls. 723,805 $
مجموع کل
12,784,855,625,635 ريال
مجموع کل
483,736,824 دلار