آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه يزدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 25202000 ک گچ 41,497,280 30,871,807,425 Rls. 1,162,677 $
2 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 434,242 20,863,691,386 Rls. 789,188 $
3 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 6,284,560 8,021,012,595 Rls. 301,657 $
4 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 38,822 4,693,358,223 Rls. 174,700 $
5 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 162,047 3,835,195,771 Rls. 145,841 $
6 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 33051000 شامپوها 38,489 2,537,403,608 Rls. 96,223 $
7 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 147,841 2,354,463,954 Rls. 88,692 $
8 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 902,925 2,236,506,945 Rls. 85,777 $
9 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 645,936 1,639,991,388 Rls. 61,365 $
10 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 91,386 1,493,831,476 Rls. 56,203 $
11 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 61,009 778,769,676 Rls. 29,285 $
12 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 12,990 695,749,627 Rls. 25,859 $
13 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,822 540,239,895 Rls. 21,099 $
14 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,967 506,013,150 Rls. 19,770 $
15 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,432 500,858,064 Rls. 18,864 $
16 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 25221000 آهک زنده 140,975 453,035,244 Rls. 16,917 $
17 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 47,823 426,936,816 Rls. 15,944 $
18 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,650 325,914,480 Rls. 12,240 $
19 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,875 139,799,890 Rls. 5,462 $
20 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,840 80,297,280 Rls. 3,136 $
21 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 525 67,066,125 Rls. 2,625 $
22 12 1393 بازارچه يزدان افغانستان 08061000 ا نگور تازه 589 11,892,156 Rls. 453 $
مجموع کل
83,073,835,174 ريال
مجموع کل
3,133,977 دلار
[1]