آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (بازارچه باجگيران )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,018,270 483,428,484,627 Rls. 18,293,085 $
2 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 582,966 49,538,948,550 Rls. 1,886,790 $
3 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 128,705 41,704,039,116 Rls. 1,544,288 $
4 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 75,169 13,388,636,152 Rls. 500,917 $
5 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 27,838 8,986,774,191 Rls. 352,719 $
6 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 125,476 6,756,568,924 Rls. 253,608 $
7 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 19,081 6,202,314,033 Rls. 228,464 $
8 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 32,924 4,783,585,633 Rls. 178,073 $
9 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 63013000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زپنبه. 48,374 4,562,012,170 Rls. 169,919 $
10 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 35,361 4,032,886,758 Rls. 149,907 $
11 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 45,106 3,803,419,405 Rls. 143,720 $
12 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 28,706 2,559,100,552 Rls. 100,466 $
13 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 24,545 1,954,089,126 Rls. 73,635 $
14 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 11,738 1,730,896,978 Rls. 64,886 $
15 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 52114100 پارچه تاروپودباف ساده باف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, باکمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن متر مربع بيش از200گرم 14,558 1,385,267,618 Rls. 50,953 $
16 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 9,648 1,268,341,084 Rls. 48,835 $
17 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 9,321 1,245,109,821 Rls. 46,261 $
18 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,910 1,231,044,708 Rls. 45,226 $
19 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 8,550 1,197,166,847 Rls. 47,024 $
20 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 1,964 437,932,017 Rls. 16,747 $
21 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 1,300 312,378,300 Rls. 11,700 $
22 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,090 247,499,730 Rls. 9,270 $
23 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,190 244,311,975 Rls. 9,585 $
24 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,988 226,674,510 Rls. 8,490 $
25 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 1,000 192,097,500 Rls. 7,500 $
26 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 187,972,785 Rls. 6,930 $
27 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,338 151,948,822 Rls. 5,908 $
28 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 979 136,602,848 Rls. 5,384 $
29 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 1,768 135,437,640 Rls. 5,304 $
30 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 52114900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85% پنبه كه عمدتاً ...مترمربع بيش از200گرم 1,410 128,788,290 Rls. 4,864 $
31 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,516 123,845,034 Rls. 4,548 $
32 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,250 116,808,125 Rls. 4,375 $
33 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,240 106,870,144 Rls. 3,962 $
34 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 51100000 نخ ا زموي زبرحيوا ن ياا زموي يال ودم (ا زجمله نخ گيپه ا زموي يال ودم ) حتي ا ماده شده برا ي خرده فروشي. 1,088 106,471,680 Rls. 3,808 $
35 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 710 99,581,405 Rls. 3,905 $
36 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,040 97,950,600 Rls. 3,672 $
37 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 657 92,308,537 Rls. 3,613 $
38 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,025 87,087,280 Rls. 3,280 $
39 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 784 62,591,424 Rls. 2,352 $
40 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 399 61,090,092 Rls. 2,394 $
41 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 691 57,649,392 Rls. 2,196 $
42 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 1,260 57,189,258 Rls. 2,142 $
43 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,197 57,016,902 Rls. 2,154 $
44 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 60062300 سايرپارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا زپنبه ا زنخهايي بارنگهاي مختلف 530 48,697,460 Rls. 1,855 $
45 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 230 45,015,600 Rls. 1,610 $
46 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 1,651 43,348,193 Rls. 1,651 $
47 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 350 34,449,156 Rls. 1,239 $
48 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 580 26,139,846 Rls. 986 $
49 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,126 20,042,225 Rls. 725 $
50 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 384 17,967,816 Rls. 652 $
51 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 144 10,844,064 Rls. 432 $
52 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 70112000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها ,برا ي لوله هاي ا شعه کاتودي. 280 7,469,000 Rls. 280 $
53 12 1393 بازارچه باجگيران ترکمنستان 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 70 5,495,070 Rls. 210 $
مجموع کل
643,546,259,013 ريال
مجموع کل
24,322,500 دلار
[1]