آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه دوغارون )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 35,174,587 369,753,275,978 Rls. 14,002,124 $
2 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 17,301,048 195,909,226,658 Rls. 7,265,939 $
3 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,333,550 61,851,167,373 Rls. 2,269,863 $
4 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,784,078 44,521,810,086 Rls. 1,666,884 $
5 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,738,930 19,313,922,044 Rls. 721,149 $
6 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 718,290 13,317,103,630 Rls. 494,180 $
7 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08105000 کيوي, تازه 697,997 9,817,699,890 Rls. 361,739 $
8 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 890,520 8,094,670,099 Rls. 296,874 $
9 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07031000 پيازوموسير 546,982 5,606,609,192 Rls. 218,792 $
10 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 471,790 5,418,778,078 Rls. 198,134 $
11 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08061000 ا نگور تازه 188,750 4,069,186,114 Rls. 149,924 $
12 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 228,311 3,881,947,812 Rls. 141,553 $
13 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 61,700 3,491,558,238 Rls. 129,570 $
14 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 210,948 2,963,417,830 Rls. 109,692 $
15 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 233,500 2,629,071,690 Rls. 98,070 $
16 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 25202010 گچ بنايي 2,309,708 2,273,567,701 Rls. 82,646 $
17 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 327,445 1,840,802,637 Rls. 72,037 $
18 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 94,880 1,268,548,655 Rls. 49,337 $
19 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 48,560 1,213,783,620 Rls. 43,655 $
20 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,000 1,069,380,000 Rls. 39,000 $
21 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 67,155 868,486,130 Rls. 31,898 $
22 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 48,380 821,792,316 Rls. 29,847 $
23 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08083000 گلابيکها تازه 33,705 687,455,135 Rls. 24,987 $
24 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 48,412 639,352,980 Rls. 22,995 $
25 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 379,000 562,273,030 Rls. 20,845 $
26 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08109010 انار تازه 24,230 540,697,408 Rls. 19,871 $
27 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 9,000 480,150,000 Rls. 18,000 $
28 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,472 402,481,375 Rls. 15,725 $
29 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 20,969 343,280,578 Rls. 12,581 $
30 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 31,150 318,848,213 Rls. 11,526 $
31 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 13,794 218,373,464 Rls. 8,550 $
32 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,782 212,822,425 Rls. 8,315 $
33 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 5,130 160,185,100 Rls. 6,258 $
34 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 141,072 126,159,220 Rls. 4,937 $
35 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,370 106,109,021 Rls. 3,937 $
36 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 9,900 86,841,600 Rls. 3,200 $
37 12 1393 بازارچه دوغارون افغانستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 8,000 85,815,240 Rls. 3,360 $
مجموع کل
764,966,650,560 ريال
مجموع کل
28,657,993 دلار
[1]