آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه دوكوهانه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 339,567 46,362,527,202 Rls. 1,730,393 $
2 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 214,800 31,083,490,616 Rls. 1,150,936 $
3 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 53,749 4,223,470,956 Rls. 161,247 $
4 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 19,780 3,468,047,180 Rls. 128,570 $
5 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 94,500 3,452,816,700 Rls. 134,948 $
6 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 42,300 3,378,274,140 Rls. 126,961 $
7 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,242 3,319,047,896 Rls. 123,512 $
8 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 35,380 2,752,035,480 Rls. 106,140 $
9 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 51,990 2,515,397,540 Rls. 92,821 $
10 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,729,760 2,210,157,320 Rls. 86,563 $
11 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 27,820 2,163,426,300 Rls. 83,250 $
12 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,680 1,663,664,640 Rls. 62,040 $
13 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,000 1,506,480,000 Rls. 57,600 $
14 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,800 1,286,846,208 Rls. 47,988 $
15 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,060 1,158,089,400 Rls. 42,120 $
16 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 19,000 996,894,000 Rls. 38,000 $
17 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,412 730,510,650 Rls. 28,530 $
18 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 33051000 شامپوها 10,352 705,566,440 Rls. 25,880 $
19 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 35,420 669,910,169 Rls. 25,674 $
20 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,360 669,695,280 Rls. 25,080 $
21 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 20096100 آب ا نگور بايک مقياس بريکس که ا ز 30تجاوز نکند 21,500 648,483,000 Rls. 23,650 $
22 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 5,607 571,936,428 Rls. 22,428 $
23 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,000 460,278,000 Rls. 18,000 $
24 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,932 459,283,440 Rls. 17,864 $
25 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 26,496 434,751,156 Rls. 15,897 $
26 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,695 365,153,472 Rls. 13,617 $
27 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,120 247,270,320 Rls. 9,120 $
28 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,488 210,846,216 Rls. 8,232 $
29 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 07102900 سايرسبزيجات غلافدا ر ,غلاف کنده يا غلاف نکنده ,يخ زده غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 9,763 187,701,800 Rls. 7,150 $
30 12 1393 بازارچه دوكوهانه افغانستان 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 7,720 29,659,854 Rls. 1,158 $
مجموع کل
117,931,711,803 ريال
مجموع کل
4,415,369 دلار
[1]