آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازارچه رازي-خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 11,185,342 62,918,502,822 Rls. 2,456,163 $
2 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08105000 کيوي, تازه 4,531,947 62,215,278,021 Rls. 2,384,238 $
3 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 84,620 27,234,310,920 Rls. 1,015,440 $
4 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 433,935 9,750,681,307 Rls. 367,020 $
5 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 66,106 6,928,195,576 Rls. 264,424 $
6 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 16,005 3,300,897,463 Rls. 120,037 $
7 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 219,450 2,497,983,000 Rls. 89,425 $
8 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 6,550 994,542,100 Rls. 38,900 $
9 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 04090000 عسل طبيعي 5,757 822,363,468 Rls. 31,906 $
10 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,565 810,250,880 Rls. 30,565 $
11 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 5,630 698,163,360 Rls. 26,355 $
12 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,026 608,996,825 Rls. 23,283 $
13 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 4,837 404,142,498 Rls. 14,969 $
14 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,330 272,980,460 Rls. 10,660 $
15 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,349 252,222,000 Rls. 9,500 $
16 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 191,890,500 Rls. 7,500 $
17 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,482 149,859,514 Rls. 5,733 $
18 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 1,610 126,797,160 Rls. 4,830 $
19 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08061000 ا نگور تازه 1,436 55,032,546 Rls. 2,154 $
20 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,200 45,423,924 Rls. 1,764 $
21 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 1,060 36,940,209 Rls. 1,443 $
22 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 31,982,400 Rls. 1,200 $
23 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,432 29,805,360 Rls. 1,066 $
24 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 370 27,253,950 Rls. 1,050 $
25 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 650 17,564,950 Rls. 650 $
26 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 432 16,592,040 Rls. 648 $
27 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 1,000 16,045,800 Rls. 600 $
28 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 150 12,751,440 Rls. 480 $
29 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 80 12,263,520 Rls. 480 $
30 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 180 6,915,510 Rls. 270 $
31 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 100 5,114,200 Rls. 200 $
32 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 100 5,109,800 Rls. 200 $
33 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 60 4,822,200 Rls. 180 $
34 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63011000 پتوهاي برقي. 30 3,326,500 Rls. 125 $
35 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18 2,881,764 Rls. 108 $
36 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 100 256,050 Rls. 10 $
مجموع کل
180,508,140,037 ريال
مجموع کل
6,913,576 دلار
[1]