آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازارچه ساري سو)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 199,676 15,769,837,023 Rls. 595,262 $
2 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 70134230 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از،00005 0،ناشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 70,916 4,230,175,580 Rls. 165,811 $
3 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 27,382 3,536,883,550 Rls. 136,689 $
4 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,668 2,786,640,000 Rls. 100,000 $
5 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 3,200 2,128,960,000 Rls. 77,155 $
6 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,004 1,957,200,000 Rls. 70,000 $
7 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 13,191 1,717,432,040 Rls. 65,513 $
8 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 8,789 1,695,037,464 Rls. 61,350 $
9 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 23,025 1,270,905,815 Rls. 49,636 $
10 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 8,000 1,064,480,000 Rls. 39,974 $
11 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 370 787,560,000 Rls. 29,707 $
12 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 930 532,240,000 Rls. 19,612 $
13 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 4,000 525,040,000 Rls. 20,000 $
14 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 3,785 390,109,524 Rls. 14,227 $
15 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 5,820 286,770,912 Rls. 10,702 $
16 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 810 266,120,000 Rls. 9,994 $
17 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,667 212,896,000 Rls. 7,979 $
18 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,684 166,540,870 Rls. 6,435 $
19 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 3,700 160,962,680 Rls. 6,280 $
20 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 2,355 125,286,256 Rls. 4,900 $
21 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 1,000 106,448,000 Rls. 3,842 $
22 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 270 97,133,800 Rls. 3,647 $
23 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,790 95,324,184 Rls. 3,568 $
24 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 100 55,920,000 Rls. 2,000 $
25 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 04090000 عسل طبيعي 520 55,352,960 Rls. 2,070 $
26 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 84137010 پمپ کولر آبي 98 25,444,000 Rls. 996 $
27 12 1393 بازارچه ساري سو ترکيه 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 150 9,314,200 Rls. 350 $
مجموع کل
40,056,014,858 ريال
مجموع کل
1,507,698 دلار
[1]