آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه سيرانبند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 21,000,000 13,782,800,000 Rls. 524,966 $
2 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 08081000 سيب , تازه 406,967 8,437,129,415 Rls. 321,850 $
3 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 124,690 5,875,633,242 Rls. 224,360 $
4 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 20,563 3,954,497,875 Rls. 148,075 $
5 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 45,983 3,836,972,426 Rls. 143,678 $
6 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 152,093 1,822,899,400 Rls. 68,396 $
7 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,389 1,721,185,062 Rls. 64,018 $
8 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,331 1,697,483,823 Rls. 66,993 $
9 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 104,624 1,657,441,063 Rls. 62,569 $
10 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 19,872 1,581,805,929 Rls. 59,394 $
11 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 08071100 هندوا نه , تازه 182,880 1,166,687,865 Rls. 45,700 $
12 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,600,190 1,089,886,528 Rls. 42,008 $
13 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 60,410 965,438,845 Rls. 36,224 $
14 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 15,280 815,982,560 Rls. 30,560 $
15 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 60,590 677,754,210 Rls. 25,430 $
16 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 29,012 559,081,838 Rls. 20,889 $
17 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 900 359,572,500 Rls. 13,491 $
18 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 96,020 308,973,952 Rls. 11,522 $
19 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 7,110 284,894,145 Rls. 10,665 $
20 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3,201 257,514,048 Rls. 9,603 $
21 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,183 205,396,257 Rls. 7,689 $
22 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 9,460 198,187,680 Rls. 7,440 $
23 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 18,546 189,231,288 Rls. 7,418 $
24 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 25081000 بنتونيت 76,040 177,241,238 Rls. 6,638 $
25 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,562 166,902,824 Rls. 6,248 $
26 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,920 159,143,040 Rls. 5,760 $
27 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 62011300 پالتوونيم پالتو,ردا,باراني ، شنل وشنل باشلق دا ر,مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 514 137,304,820 Rls. 5,140 $
28 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 844 123,946,042 Rls. 4,642 $
29 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,193 95,605,827 Rls. 3,579 $
30 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,900 87,472,476 Rls. 3,276 $
31 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 8,196 87,309,530 Rls. 3,276 $
32 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 1,222 81,269,110 Rls. 3,055 $
33 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,180 40,858,090 Rls. 1,533 $
34 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,736 24,121,839 Rls. 903 $
35 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 1,380 21,138,637 Rls. 827 $
36 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 640 17,088,640 Rls. 640 $
37 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 44111391 پروفيل روكش شده 490 7,502,292 Rls. 294 $
38 12 1393 بازارچه سيرانبند عراق 25202000 ک گچ 7,314 6,838,528 Rls. 256 $
مجموع کل
52,680,192,884 ريال
مجموع کل
1,999,005 دلار
[1]