آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه شوشمي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 87,495 165,358,908,600 Rls. 6,175,459 $
2 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 417,851 37,761,311,173 Rls. 1,372,480 $
3 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 217,920 17,612,814,990 Rls. 650,317 $
4 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 214,590 17,146,925,190 Rls. 641,431 $
5 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 309,990 14,704,447,248 Rls. 556,476 $
6 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 25202000 ک گچ 15,787,700 12,911,186,831 Rls. 493,730 $
7 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 115,950 9,371,919,330 Rls. 346,542 $
8 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 423,675 7,071,585,957 Rls. 265,558 $
9 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 235,850 6,286,193,010 Rls. 235,538 $
10 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 04031090 ک ک ک ماست 202,811 6,285,360,021 Rls. 240,510 $
11 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 77,800 6,215,838,600 Rls. 232,859 $
12 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 477,758 6,083,110,463 Rls. 234,497 $
13 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 1,421,750 5,431,198,852 Rls. 205,804 $
14 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 49,400 4,808,320,600 Rls. 180,167 $
15 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,595 4,635,430,125 Rls. 177,662 $
16 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 60,700 4,630,299,600 Rls. 182,100 $
17 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 41,560 3,605,177,730 Rls. 139,668 $
18 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 310,630 3,544,831,271 Rls. 130,006 $
19 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,370 2,876,070,120 Rls. 112,099 $
20 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 118,105 2,652,548,552 Rls. 98,777 $
21 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 48,130 2,615,996,298 Rls. 94,353 $
22 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 31,200 2,389,656,900 Rls. 93,554 $
23 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 366,380 2,365,518,549 Rls. 90,852 $
24 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 146,760 2,226,528,000 Rls. 83,437 $
25 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 54,080 2,210,838,823 Rls. 83,539 $
26 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 413,431 2,201,315,020 Rls. 82,252 $
27 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 248,582 2,185,329,896 Rls. 80,219 $
28 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 26,700 2,145,879,000 Rls. 79,073 $
29 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,370 2,040,870,600 Rls. 77,585 $
30 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 73,190 1,937,588,500 Rls. 73,143 $
31 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08061000 ا نگور تازه 86,130 1,769,945,192 Rls. 66,280 $
32 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 25,310 1,619,716,375 Rls. 63,118 $
33 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 6,830 1,453,124,880 Rls. 54,521 $
34 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 44,980 1,403,367,805 Rls. 52,936 $
35 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 11,325 1,358,239,224 Rls. 50,962 $
36 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,400 1,355,058,600 Rls. 52,027 $
37 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 15,600 1,247,953,440 Rls. 46,764 $
38 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 14,500 1,137,706,500 Rls. 43,474 $
39 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 13,850 1,067,569,800 Rls. 41,263 $
40 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 35,240 999,105,428 Rls. 37,175 $
41 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 66,100 758,257,626 Rls. 27,692 $
42 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 96040000 ا لک دستي وغربال دستي 27,150 731,577,170 Rls. 27,092 $
43 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 66,750 675,413,556 Rls. 24,632 $
44 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 57,700 626,839,440 Rls. 22,929 $
45 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,810 619,734,999 Rls. 22,633 $
46 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 7,610 610,332,480 Rls. 22,745 $
47 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 84,233 584,150,549 Rls. 21,051 $
48 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,540 578,958,900 Rls. 22,620 $
49 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,531 549,778,250 Rls. 21,370 $
50 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 84,870 539,572,000 Rls. 20,413 $
51 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 9,910 511,286,202 Rls. 19,974 $
52 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08112000 تمشك، توتکكوهي، توتکدرختي، توت تمشكي و انگور فرنگي خوشهکاي يا انگور فرنگي سبز و درشت نپخته يا پخته در آب يا بخار ، يخ زده حتي شيرين شده 5,265 506,815,038 Rls. 18,834 $
53 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07031000 پيازوموسير 60,600 497,186,640 Rls. 18,124 $
54 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 5,300 425,961,000 Rls. 15,792 $
55 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 32,570 414,317,835 Rls. 16,237 $
56 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,160 387,754,286 Rls. 14,525 $
57 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 41,620 364,248,012 Rls. 13,284 $
58 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,300 356,770,650 Rls. 12,900 $
59 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 6,660 323,365,256 Rls. 12,664 $
60 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 313,200 309,840,234 Rls. 11,579 $
61 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,820 308,360,940 Rls. 11,443 $
62 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,720 307,770,624 Rls. 12,096 $
63 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 18,000 305,203,680 Rls. 11,131 $
64 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 9,400 287,651,280 Rls. 11,280 $
65 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73141910 توربافته شده برا ي مصارف کاغذ سازي ا زا هن يافولاد 4,790 260,052,464 Rls. 9,764 $
66 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 238,033,500 Rls. 9,300 $
67 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08109010 انار تازه 10,240 224,421,689 Rls. 8,384 $
68 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,610 209,098,200 Rls. 7,819 $
69 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 3,618 186,978,240 Rls. 7,072 $
70 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,248 173,411,861 Rls. 6,797 $
71 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 7,610 164,537,730 Rls. 6,221 $
72 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08081000 سيب , تازه 13,940 156,472,296 Rls. 5,805 $
73 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 5,240 103,348,455 Rls. 4,032 $
74 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,250 100,061,250 Rls. 3,748 $
75 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 5,800 98,957,828 Rls. 3,596 $
76 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,200 93,024,000 Rls. 3,600 $
77 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 9,900 86,638,464 Rls. 3,160 $
78 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 739 80,840,688 Rls. 2,940 $
79 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,080 79,385,280 Rls. 3,120 $
80 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,460 70,041,456 Rls. 2,626 $
81 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 5,600 63,010,080 Rls. 2,352 $
82 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 385 61,884,900 Rls. 2,294 $
83 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 650 59,712,120 Rls. 2,340 $
84 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08105000 کيوي, تازه 3,650 41,069,070 Rls. 1,517 $
85 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 3,350 40,672,160 Rls. 1,569 $
86 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 3,660 39,367,181 Rls. 1,534 $
87 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 350 27,942,600 Rls. 1,049 $
88 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,200 18,860,160 Rls. 700 $
89 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 10,000 12,859,200 Rls. 472 $
90 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 14,880 10,307,748 Rls. 372 $
91 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 210 9,767,520 Rls. 376 $
92 12 1393 بازارچه شوشمي عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 13,380 8,947,860 Rls. 327 $
مجموع کل
389,025,637,740 ريال
مجموع کل
14,554,136 دلار
[1]