آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بازارچه صنم بلاغي )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 74,592 16,517,849,380 Rls. 627,535 $
2 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 166,306 15,650,764,302 Rls. 581,113 $
3 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 98,103 15,395,945,663 Rls. 589,102 $
4 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08109010 انار تازه 632,158 13,891,659,186 Rls. 517,505 $
5 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 439,654 11,987,501,258 Rls. 448,801 $
6 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 151,531 11,902,518,496 Rls. 456,014 $
7 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 139,584 11,261,858,483 Rls. 418,227 $
8 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 694,346 11,007,415,206 Rls. 430,481 $
9 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 387,940 10,520,528,600 Rls. 387,886 $
10 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 78,095 10,407,182,650 Rls. 390,470 $
11 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 312,487 9,854,229,194 Rls. 383,588 $
12 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 124,450 9,639,065,851 Rls. 357,149 $
13 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07129010 سير خشك شده 326,211 9,584,384,236 Rls. 364,676 $
14 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 114,615 9,078,509,670 Rls. 345,839 $
15 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 113,359 8,397,535,306 Rls. 315,302 $
16 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08081000 سيب , تازه 463,600 7,514,732,140 Rls. 280,710 $
17 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 126,070 6,577,276,610 Rls. 245,470 $
18 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08105000 کيوي, تازه 393,453 6,300,436,342 Rls. 239,208 $
19 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 54,719 6,191,094,379 Rls. 234,937 $
20 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 70,745 5,524,243,601 Rls. 214,739 $
21 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 502,025 5,374,799,554 Rls. 200,688 $
22 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 620,463 5,281,392,051 Rls. 198,697 $
23 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 280,725 5,193,635,919 Rls. 197,275 $
24 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 245,322 5,000,557,235 Rls. 189,177 $
25 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 76,424 4,999,781,980 Rls. 192,140 $
26 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 101,800 4,275,553,402 Rls. 162,858 $
27 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 205,894 4,272,416,670 Rls. 167,150 $
28 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 106,597 3,702,904,334 Rls. 138,560 $
29 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 106,524 3,656,738,596 Rls. 144,172 $
30 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 266,815 3,361,379,450 Rls. 125,970 $
31 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 15,030 3,138,585,734 Rls. 115,618 $
32 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 23,490 3,128,093,400 Rls. 121,722 $
33 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 44,620 3,081,798,516 Rls. 115,366 $
34 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 16,500 2,724,032,000 Rls. 99,000 $
35 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 223,138 2,682,848,780 Rls. 104,652 $
36 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 17,185 2,473,648,430 Rls. 93,408 $
37 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08083000 گلابيکها تازه 123,309 2,449,697,756 Rls. 91,966 $
38 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07032000 سير 81,667 2,408,184,330 Rls. 91,438 $
39 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07031000 پيازوموسير 225,575 2,318,143,510 Rls. 89,909 $
40 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 193,109 2,072,329,180 Rls. 81,025 $
41 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 20,998 1,604,844,210 Rls. 62,974 $
42 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 214,465 1,594,637,270 Rls. 61,771 $
43 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,750 1,341,490,000 Rls. 50,000 $
44 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08133000 سيب , خشک کرده 11,690 1,256,888,240 Rls. 46,760 $
45 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 7,550 1,250,996,800 Rls. 45,200 $
46 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 19,500 1,063,257,000 Rls. 39,000 $
47 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 72,152 997,631,120 Rls. 37,510 $
48 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 10,100 926,619,960 Rls. 35,237 $
49 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 296,310 924,544,364 Rls. 35,088 $
50 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,505 913,806,400 Rls. 33,600 $
51 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 12,960 892,329,200 Rls. 32,400 $
52 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 34,890 824,100,000 Rls. 30,000 $
53 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 89,347 749,107,894 Rls. 28,506 $
54 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 70031210 ورقهاي مسلح نشده باسيم ا ز شيشه ا پتيکي رنگ شده ،كدرشده ياروكشدار شده 132,390 677,624,080 Rls. 26,478 $
55 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08107000 خرمالوها 40,182 665,596,544 Rls. 24,904 $
56 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,030 650,964,720 Rls. 23,282 $
57 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 8,242 643,869,360 Rls. 25,160 $
58 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08091000 زردآلو ,تازه 28,147 600,835,120 Rls. 23,070 $
59 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 6,080 599,844,960 Rls. 21,888 $
60 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 2,660 597,059,600 Rls. 22,300 $
61 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 10,000 542,760,000 Rls. 20,000 $
62 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 6,667 533,176,084 Rls. 19,908 $
63 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 6,670 532,540,000 Rls. 20,000 $
64 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 387,900 515,903,008 Rls. 19,392 $
65 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,605 500,512,560 Rls. 19,280 $
66 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,800 478,835,280 Rls. 17,520 $
67 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,700 472,457,568 Rls. 16,992 $
68 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,310 442,917,720 Rls. 15,930 $
69 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,080 424,287,600 Rls. 15,220 $
70 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 8,880 394,649,070 Rls. 15,090 $
71 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 10059090 ذرت دامي غير مذکور 3,350 331,321,950 Rls. 12,050 $
72 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 1,670 277,090,000 Rls. 10,000 $
73 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 11,630 274,200,000 Rls. 10,000 $
74 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 63031200 پشت دري, پرده, غيره, وا لان ا زا لياف سنتتيک, کشباف ياقلاب باف. 2,000 272,630,000 Rls. 10,000 $
75 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,750 269,758,500 Rls. 10,500 $
76 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,230 266,750,000 Rls. 10,000 $
77 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,680 255,180,000 Rls. 10,000 $
78 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 5,360 250,005,750 Rls. 9,030 $
79 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 2,000 243,934,200 Rls. 9,350 $
80 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,800 236,202,720 Rls. 8,840 $
81 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 3,980 212,080,980 Rls. 7,980 $
82 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,060 158,376,715 Rls. 5,965 $
83 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,150 152,399,500 Rls. 5,500 $
84 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 1,500 137,790,000 Rls. 5,000 $
85 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,190 133,959,672 Rls. 4,818 $
86 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,385 127,234,980 Rls. 4,770 $
87 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 95030090 ---اجزاء وقطعات 1,500 119,857,500 Rls. 4,500 $
88 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,400 97,314,000 Rls. 3,500 $
89 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 4,000 84,328,800 Rls. 3,280 $
90 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 1,880 65,179,720 Rls. 2,440 $
91 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 2,380 59,996,629 Rls. 2,229 $
92 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 5,130 54,753,516 Rls. 2,052 $
93 12 1393 بازارچه صنم بلاغي آذربايجان 06029010 هاگ مولد قارچ 28,060 13,568,779 Rls. 505 $
مجموع کل
306,509,251,023 ريال
مجموع کل
11,586,311 دلار
[1]