آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,796,676 196,400,009,067 Rls. 7,566,161 $
2 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,193,871 163,192,421,096 Rls. 6,141,238 $
3 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,170,692 30,533,825,888 Rls. 1,144,783 $
4 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 130,311 12,199,130,101 Rls. 456,085 $
5 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 133,496 6,863,137,415 Rls. 253,551 $
6 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,083 6,636,558,520 Rls. 260,830 $
7 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 204,098 5,721,506,893 Rls. 216,321 $
8 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 82,526 4,833,332,695 Rls. 184,694 $
9 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 57,320 3,009,000,650 Rls. 114,640 $
10 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 36,757 2,838,919,962 Rls. 110,271 $
11 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 102,585 2,712,844,745 Rls. 102,585 $
12 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 323,540 2,358,696,142 Rls. 90,751 $
13 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 33,267 1,791,311,593 Rls. 68,017 $
14 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 14,353 1,767,632,360 Rls. 66,374 $
15 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 41,800 1,666,929,103 Rls. 61,438 $
16 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 33051000 شامپوها 24,720 1,649,998,200 Rls. 61,800 $
17 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 65,270 1,556,217,333 Rls. 58,743 $
18 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,639 1,503,869,185 Rls. 58,773 $
19 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 18,444 1,424,341,681 Rls. 53,462 $
20 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 03023600 ماهي تن قرمز جنوب ( thunnusmaccoyii)تازه ياسردكرده 10,175 1,294,463,500 Rls. 50,875 $
21 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 9,032 1,185,540,320 Rls. 45,160 $
22 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 23,150 1,182,270,500 Rls. 46,300 $
23 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 201,598 1,127,931,568 Rls. 41,840 $
24 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 20,490 1,067,488,020 Rls. 38,931 $
25 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 136,570 1,037,114,742 Rls. 40,644 $
26 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 23,995 964,225,680 Rls. 35,992 $
27 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,664 926,429,280 Rls. 33,320 $
28 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 43,422 781,890,116 Rls. 30,395 $
29 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 14,010 745,668,240 Rls. 28,020 $
30 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 14,920 647,267,875 Rls. 24,617 $
31 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,615 641,569,672 Rls. 24,984 $
32 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 20,790 620,618,922 Rls. 22,764 $
33 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,227 593,702,219 Rls. 22,290 $
34 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 21,320 586,278,680 Rls. 21,274 $
35 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 03023500 ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus, thunnus) باستثناي جگر ماهي ، تخم ومني ماهي orientalis 4,197 561,201,855 Rls. 20,985 $
36 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 69,183 499,556,800 Rls. 19,480 $
37 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 6,690 435,727,728 Rls. 16,056 $
38 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 8,500 337,282,896 Rls. 12,504 $
39 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 14,580 325,170,097 Rls. 12,247 $
40 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب , تازه 24,258 275,819,724 Rls. 10,164 $
41 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 9,810 202,792,320 Rls. 7,848 $
42 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,680 193,109,427 Rls. 7,427 $
43 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 25,666 160,140,159 Rls. 6,159 $
44 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 23,450 90,422,070 Rls. 3,517 $
45 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 11,640 79,242,000 Rls. 3,000 $
46 12 1393 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 6,265 25,513,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
465,248,120,039 ريال
مجموع کل
17,698,311 دلار
[1]