آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه كيله سردشت )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 10,801,117 144,354,459,860 Rls. 5,410,221 $
2 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 954,227 74,595,053,918 Rls. 2,789,165 $
3 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب , تازه 2,888,172 32,539,325,850 Rls. 1,212,942 $
4 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 703,266 32,446,753,312 Rls. 1,212,478 $
5 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه , تازه 5,565,203 31,337,285,200 Rls. 1,225,861 $
6 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 46,122,742 30,394,094,351 Rls. 1,152,954 $
7 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 363,694 28,591,276,931 Rls. 1,091,084 $
8 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,864,357 20,298,764,816 Rls. 746,231 $
9 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 209,840 16,883,887,890 Rls. 629,520 $
10 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,009,628 15,959,217,349 Rls. 605,752 $
11 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,431,717 12,194,999,510 Rls. 458,569 $
12 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 112,641 10,335,328,106 Rls. 394,346 $
13 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 44,270 9,000,263,477 Rls. 332,021 $
14 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 188,561 8,999,431,988 Rls. 351,874 $
15 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 382,547 8,614,346,260 Rls. 324,215 $
16 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 115,418 8,098,320,937 Rls. 301,800 $
17 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 98,904 7,899,224,046 Rls. 296,712 $
18 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 95,920 7,673,613,600 Rls. 287,760 $
19 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 505,934 7,155,612,128 Rls. 269,228 $
20 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 543,970 6,809,504,180 Rls. 253,407 $
21 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 398,706 6,752,379,756 Rls. 247,183 $
22 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 38,130 6,695,694,990 Rls. 250,430 $
23 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 357,730 5,967,881,635 Rls. 221,771 $
24 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 463,054 5,134,585,014 Rls. 195,012 $
25 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 36,506 5,123,837,261 Rls. 200,775 $
26 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 62,525 4,568,284,795 Rls. 173,214 $
27 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 281,954 4,458,787,887 Rls. 161,808 $
28 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 27,600 4,047,728,832 Rls. 153,324 $
29 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,806 3,945,308,316 Rls. 151,257 $
30 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 74,219 3,921,109,715 Rls. 149,961 $
31 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پيازوموسير 350,876 3,808,369,677 Rls. 139,148 $
32 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 1,032,820 3,775,432,621 Rls. 144,488 $
33 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 83,155 3,493,161,209 Rls. 133,044 $
34 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,004 3,176,378,010 Rls. 116,460 $
35 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,409 3,148,880,146 Rls. 118,849 $
36 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 79,452 3,138,194,826 Rls. 119,743 $
37 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 112,257 3,081,622,246 Rls. 118,989 $
38 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 263,515 3,015,913,818 Rls. 110,663 $
39 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 42,373 2,833,046,059 Rls. 105,930 $
40 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 20,075 2,790,370,422 Rls. 109,422 $
41 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 130,201 2,713,542,030 Rls. 103,221 $
42 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 128,970 2,708,064,448 Rls. 103,176 $
43 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,701 2,570,262,455 Rls. 96,735 $
44 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 32,013 2,569,911,849 Rls. 96,039 $
45 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 14,703 2,354,358,462 Rls. 88,218 $
46 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 24,073 2,294,337,608 Rls. 87,206 $
47 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 14,074 2,234,348,316 Rls. 84,444 $
48 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 59,180 2,229,052,602 Rls. 83,866 $
49 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 01064110 كلني زنبور عسل 22,040 2,185,994,256 Rls. 85,776 $
50 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 24,122 2,077,790,999 Rls. 79,267 $
51 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 76,744 2,030,947,080 Rls. 76,744 $
52 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 75,232 1,982,029,030 Rls. 75,232 $
53 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 7,620 1,875,525,840 Rls. 68,580 $
54 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 27,762 1,839,298,060 Rls. 69,405 $
55 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 44160000 بشکه, تغاروخم وطشت وسايرمصنوعات بشکه سازي وا جزا ءوقطعات آنهاا زچوب 17,060 1,614,537,120 Rls. 57,880 $
56 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 61,990 1,609,250,040 Rls. 60,360 $
57 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 19,454 1,552,928,745 Rls. 58,365 $
58 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 47,130 1,489,607,532 Rls. 56,556 $
59 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 117,842 1,416,784,948 Rls. 53,230 $
60 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 18,150 1,407,676,066 Rls. 52,635 $
61 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 13,203 1,385,279,843 Rls. 52,815 $
62 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 22,540 1,384,603,740 Rls. 52,740 $
63 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,486 1,359,907,363 Rls. 51,127 $
64 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 11,623 1,252,761,764 Rls. 46,492 $
65 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 90,005 1,243,619,488 Rls. 47,279 $
66 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 33051000 شامپوها 22,725 1,200,984,521 Rls. 45,413 $
67 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 14,287 1,117,386,618 Rls. 42,861 $
68 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 20,893 1,114,374,546 Rls. 41,786 $
69 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,627 997,062,864 Rls. 38,928 $
70 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 29,938 937,074,576 Rls. 36,521 $
71 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 17,101 931,597,856 Rls. 35,911 $
72 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,475 930,855,234 Rls. 34,476 $
73 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 94043000 کيسه خوا ب 2,760 895,182,480 Rls. 33,120 $
74 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 12,690 812,276,875 Rls. 31,725 $
75 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 12,968 783,785,958 Rls. 29,826 $
76 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,960 779,359,000 Rls. 29,960 $
77 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 122,070 746,806,608 Rls. 29,144 $
78 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 24,474 678,150,066 Rls. 24,474 $
79 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,040 671,008,380 Rls. 26,216 $
80 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 9,477 647,928,816 Rls. 23,692 $
81 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 17,458 622,296,900 Rls. 22,695 $
82 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 3,880 594,059,040 Rls. 23,280 $
83 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,948 587,201,916 Rls. 22,116 $
84 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 62,360 541,554,116 Rls. 19,953 $
85 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 3,715 521,036,432 Rls. 20,432 $
86 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,610 508,160,132 Rls. 18,659 $
87 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 85176940 درب بازكن غير تصويري 990 507,148,800 Rls. 19,200 $
88 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي, تازه 39,036 443,773,092 Rls. 16,393 $
89 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08132000 آلو ,خشک کرده 7,000 432,768,000 Rls. 16,100 $
90 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,480 419,925,690 Rls. 16,440 $
91 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 74,450 415,011,772 Rls. 16,252 $
92 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 08083000 گلابيکها تازه 20,443 394,938,711 Rls. 14,717 $
93 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 5,078 387,889,705 Rls. 14,555 $
94 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,715 377,855,385 Rls. 14,145 $
95 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,710 377,285,130 Rls. 14,130 $
96 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 4,200 375,826,500 Rls. 14,700 $
97 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 1,950 372,555,000 Rls. 14,610 $
98 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 17,120 358,043,540 Rls. 13,696 $
99 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,800 355,447,200 Rls. 13,920 $
100 12 1393 بازارچه كيله سردشت عراق 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,143 348,664,800 Rls. 13,200 $
مجموع کل
666,625,426,887 ريال
مجموع کل
25,098,245 دلار