آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه مرزي جالق )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,199,094 93,231,344,076 Rls. 3,597,151 $
2 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 182,160 14,468,047,590 Rls. 546,480 $
3 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 201,764 14,295,605,558 Rls. 552,256 $
4 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 98,806 5,007,658,200 Rls. 187,729 $
5 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 778,418 4,302,235,772 Rls. 168,044 $
6 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 38,030 3,041,933,820 Rls. 114,088 $
7 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 692,650 2,674,268,652 Rls. 103,956 $
8 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 351,828 2,521,302,090 Rls. 98,688 $
9 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 23,950 2,169,552,385 Rls. 83,825 $
10 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 63109000 کهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان, طناب وکابل از مواد نسجي غيرازجورشده 14,150 2,164,950,000 Rls. 84,900 $
11 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 84,041 2,045,186,064 Rls. 77,098 $
12 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 33051000 شامپوها 57,491 1,787,498,786 Rls. 67,967 $
13 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 22,590 1,152,090,000 Rls. 45,180 $
14 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,900 1,070,623,400 Rls. 41,800 $
15 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 43,160 1,003,686,150 Rls. 38,707 $
16 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,735 847,229,050 Rls. 31,958 $
17 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,830 784,492,980 Rls. 29,490 $
18 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 10,120 516,484,320 Rls. 20,240 $
19 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 18,493 493,744,607 Rls. 18,493 $
20 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 42,075 376,592,816 Rls. 14,726 $
21 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,050 338,640,000 Rls. 13,280 $
22 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 24,530 332,423,000 Rls. 13,000 $
23 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 27,840 222,694,752 Rls. 8,352 $
24 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 23,640 220,708,950 Rls. 8,274 $
25 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 4,079 217,810,442 Rls. 8,158 $
26 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 62,660 180,914,887 Rls. 6,892 $
27 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,290 116,097,733 Rls. 4,351 $
28 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 2,176 99,887,417 Rls. 3,917 $
29 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,923 80,019,000 Rls. 3,138 $
30 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 25202000 ک گچ 49,934 44,656,511 Rls. 1,747 $
31 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 10,620 12,599,478 Rls. 475 $
32 12 1393 بازارچه مرزي جالق پاکستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 2,200 8,446,350 Rls. 330 $
مجموع کل
155,829,424,836 ريال
مجموع کل
5,994,690 دلار
[1]