آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه مرزي ريمدان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08081000 سيب , تازه 604,530 11,501,805,506 Rls. 450,669 $
2 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 89,490 7,155,262,440 Rls. 268,470 $
3 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 655,174 6,986,656,277 Rls. 262,067 $
4 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 82,770 5,597,041,767 Rls. 219,277 $
5 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08133000 سيب , خشک کرده 318,381 3,626,557,584 Rls. 133,624 $
6 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08109010 انار تازه 72,328 1,582,316,854 Rls. 59,306 $
7 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 156,180 974,902,756 Rls. 37,890 $
8 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08061000 ا نگور تازه 48,948 933,002,002 Rls. 35,017 $
9 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 23,978 577,113,940 Rls. 21,580 $
10 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 70,370 448,824,696 Rls. 17,492 $
11 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 29,130 442,822,980 Rls. 16,615 $
12 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 22,920 418,081,531 Rls. 15,746 $
13 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,070 290,509,209 Rls. 10,863 $
14 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 5,568 229,822,272 Rls. 8,843 $
15 12 1393 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 20095000 آب گوجه فرنگي,تخميرنشده , که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 23,760 113,660,415 Rls. 4,454 $
مجموع کل
40,878,380,229 ريال
مجموع کل
1,561,914 دلار
[1]