آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 32,400,000 213,950,625,000 Rls. 8,099,909 $
2 12 1393 بازارچه مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,989,301 95,934,126,520 Rls. 3,594,785 $
3 12 1393 بازارچه مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,211,617 35,290,973,980 Rls. 1,326,900 $
4 12 1393 بازارچه مهران عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,984,456 31,785,277,923 Rls. 1,190,638 $
5 12 1393 بازارچه مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,975,780 28,308,519,435 Rls. 1,076,825 $
6 12 1393 بازارچه مهران عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,462,393 19,664,796,831 Rls. 723,929 $
7 12 1393 بازارچه مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200,204 14,006,496,163 Rls. 525,017 $
8 12 1393 بازارچه مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 193,862 12,264,111,355 Rls. 459,508 $
9 12 1393 بازارچه مهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,028,200 10,915,718,945 Rls. 408,855 $
10 12 1393 بازارچه مهران عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 338,391 10,772,538,062 Rls. 413,550 $
11 12 1393 بازارچه مهران عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 721,983 9,058,355,545 Rls. 337,206 $
12 12 1393 بازارچه مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 918,278 7,618,940,229 Rls. 290,747 $
13 12 1393 بازارچه مهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 118,265 7,573,223,520 Rls. 285,890 $
14 12 1393 بازارچه مهران عراق 07031000 پيازوموسير 695,481 6,706,109,063 Rls. 250,561 $
15 12 1393 بازارچه مهران عراق 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 51,000 6,416,820,000 Rls. 229,500 $
16 12 1393 بازارچه مهران عراق 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 37,181 6,220,753,920 Rls. 231,750 $
17 12 1393 بازارچه مهران عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 480,447 5,814,333,363 Rls. 216,201 $
18 12 1393 بازارچه مهران عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 208,010 5,546,200,646 Rls. 207,936 $
19 12 1393 بازارچه مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 18,216 5,404,942,224 Rls. 200,376 $
20 12 1393 بازارچه مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 59,650 4,161,176,070 Rls. 156,846 $
21 12 1393 بازارچه مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 73,133 3,942,037,223 Rls. 148,139 $
22 12 1393 بازارچه مهران عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 106,002 3,933,010,455 Rls. 147,096 $
23 12 1393 بازارچه مهران عراق 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 40,350 3,785,582,345 Rls. 141,684 $
24 12 1393 بازارچه مهران عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 64,887 3,767,950,347 Rls. 139,766 $
25 12 1393 بازارچه مهران عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 116,420 3,671,044,548 Rls. 139,735 $
26 12 1393 بازارچه مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 39,669 3,659,283,534 Rls. 138,674 $
27 12 1393 بازارچه مهران عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 29,558 3,560,674,400 Rls. 133,006 $
28 12 1393 بازارچه مهران عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,552,953 3,373,481,132 Rls. 125,825 $
29 12 1393 بازارچه مهران عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 203,904 3,272,151,526 Rls. 122,327 $
30 12 1393 بازارچه مهران عراق 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 35,060 3,082,935,642 Rls. 115,000 $
31 12 1393 بازارچه مهران عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 110,757 2,941,128,207 Rls. 110,940 $
32 12 1393 بازارچه مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 121,970 2,736,180,278 Rls. 102,454 $
33 12 1393 بازارچه مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 65,585 2,701,737,720 Rls. 102,484 $
34 12 1393 بازارچه مهران عراق 25202000 ک گچ 2,765,082 2,605,344,018 Rls. 96,838 $
35 12 1393 بازارچه مهران عراق 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 23,180 2,543,293,840 Rls. 92,720 $
36 12 1393 بازارچه مهران عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 30,080 2,210,335,050 Rls. 82,720 $
37 12 1393 بازارچه مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 8,490 2,020,951,350 Rls. 75,762 $
38 12 1393 بازارچه مهران عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 26,200 2,013,181,800 Rls. 78,600 $
39 12 1393 بازارچه مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 172,590 1,976,928,262 Rls. 76,471 $
40 12 1393 بازارچه مهران عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 15,605 1,870,728,744 Rls. 70,222 $
41 12 1393 بازارچه مهران عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 21,961 1,740,233,562 Rls. 65,883 $
42 12 1393 بازارچه مهران عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 187,240 1,657,097,141 Rls. 63,841 $
43 12 1393 بازارچه مهران عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 39,986 1,587,148,305 Rls. 59,979 $
44 12 1393 بازارچه مهران عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 37,940 1,541,929,281 Rls. 56,910 $
45 12 1393 بازارچه مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,905 1,497,941,502 Rls. 55,833 $
46 12 1393 بازارچه مهران عراق 61031000 لباس رو(suits) متشكل ازدوياتعداد قسمتهاي كه در جنس ورنگ هماهنگومتناظر باشند(مانندكت,جليقه وشلواربراي مردان ياكت ودامن براي زنان ) 1,940 1,421,391,440 Rls. 54,320 $
47 12 1393 بازارچه مهران عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,140 1,419,063,050 Rls. 52,850 $
48 12 1393 بازارچه مهران عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 28,946 1,395,070,153 Rls. 53,981 $
49 12 1393 بازارچه مهران عراق 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 51,670 1,367,315,000 Rls. 51,670 $
50 12 1393 بازارچه مهران عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 19,885 1,280,133,712 Rls. 49,791 $
51 12 1393 بازارچه مهران عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 4,778,000 1,258,281,300 Rls. 47,780 $
52 12 1393 بازارچه مهران عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,196 1,227,406,428 Rls. 45,972 $
53 12 1393 بازارچه مهران عراق 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 3,880 1,218,335,520 Rls. 46,560 $
54 12 1393 بازارچه مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,152 1,193,608,944 Rls. 44,765 $
55 12 1393 بازارچه مهران عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 70,227 1,148,017,812 Rls. 44,814 $
56 12 1393 بازارچه مهران عراق 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 1,196 1,032,037,370 Rls. 38,795 $
57 12 1393 بازارچه مهران عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 9,209 950,219,680 Rls. 35,141 $
58 12 1393 بازارچه مهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 38,584 941,279,319 Rls. 36,677 $
59 12 1393 بازارچه مهران عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 10,000 938,385,000 Rls. 33,750 $
60 12 1393 بازارچه مهران عراق 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,576 936,226,725 Rls. 35,235 $
61 12 1393 بازارچه مهران عراق 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,864 930,014,568 Rls. 34,776 $
62 12 1393 بازارچه مهران عراق 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 11,622 929,465,382 Rls. 34,855 $
63 12 1393 بازارچه مهران عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 116,000 928,568,400 Rls. 34,785 $
64 12 1393 بازارچه مهران عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,698 926,042,896 Rls. 34,993 $
65 12 1393 بازارچه مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 14,617 902,951,008 Rls. 34,555 $
66 12 1393 بازارچه مهران عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 13,432 891,582,580 Rls. 33,580 $
67 12 1393 بازارچه مهران عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 105,554 856,854,763 Rls. 32,667 $
68 12 1393 بازارچه مهران عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 10,550 842,935,876 Rls. 31,688 $
69 12 1393 بازارچه مهران عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,750 839,263,000 Rls. 31,000 $
70 12 1393 بازارچه مهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,686 806,690,280 Rls. 30,360 $
71 12 1393 بازارچه مهران عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,616 778,458,120 Rls. 29,040 $
72 12 1393 بازارچه مهران عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 17,000 709,249,944 Rls. 26,520 $
73 12 1393 بازارچه مهران عراق 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 3,680 700,946,400 Rls. 26,349 $
74 12 1393 بازارچه مهران عراق 08109010 انار تازه 29,761 653,756,370 Rls. 24,403 $
75 12 1393 بازارچه مهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,478 644,294,560 Rls. 24,934 $
76 12 1393 بازارچه مهران عراق 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 11,678 569,074,460 Rls. 21,020 $
77 12 1393 بازارچه مهران عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 15,492 562,300,344 Rls. 21,700 $
78 12 1393 بازارچه مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,868 548,622,708 Rls. 20,604 $
79 12 1393 بازارچه مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,370 540,029,070 Rls. 20,370 $
80 12 1393 بازارچه مهران عراق 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 6,440 512,965,320 Rls. 19,320 $
81 12 1393 بازارچه مهران عراق 82052000 چکش وپتک. 12,522 500,324,342 Rls. 19,534 $
82 12 1393 بازارچه مهران عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 14,835 495,967,189 Rls. 18,363 $
83 12 1393 بازارچه مهران عراق 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 10,223 493,441,216 Rls. 18,401 $
84 12 1393 بازارچه مهران عراق 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,317 487,026,240 Rls. 18,240 $
85 12 1393 بازارچه مهران عراق 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 7,100 473,623,250 Rls. 17,750 $
86 12 1393 بازارچه مهران عراق 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 12,605 466,614,055 Rls. 17,508 $
87 12 1393 بازارچه مهران عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 5,460 447,370,560 Rls. 17,472 $
88 12 1393 بازارچه مهران عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,636 445,358,289 Rls. 16,799 $
89 12 1393 بازارچه مهران عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 5,520 439,684,560 Rls. 16,560 $
90 12 1393 بازارچه مهران عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 368,000 437,415,840 Rls. 16,560 $
91 12 1393 بازارچه مهران عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 7,500 418,178,250 Rls. 15,720 $
92 12 1393 بازارچه مهران عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 26,601 414,379,794 Rls. 15,960 $
93 12 1393 بازارچه مهران عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 4,980 413,204,460 Rls. 14,940 $
94 12 1393 بازارچه مهران عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 11,200 401,611,840 Rls. 15,680 $
95 12 1393 بازارچه مهران عراق 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 5,680 363,449,000 Rls. 14,200 $
96 12 1393 بازارچه مهران عراق 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 3,680 353,377,152 Rls. 13,248 $
97 12 1393 بازارچه مهران عراق 08105000 کيوي, تازه 20,258 353,083,884 Rls. 13,071 $
98 12 1393 بازارچه مهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,000 348,840,000 Rls. 13,500 $
99 12 1393 بازارچه مهران عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 6,489 345,889,656 Rls. 12,978 $
100 12 1393 بازارچه مهران عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 271,600 342,824,360 Rls. 13,036 $
مجموع کل
646,348,850,445 ريال
مجموع کل
24,328,979 دلار