آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 26,922,131 719,516,486,962 Rls. 26,951,208 $
2 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08081000 سيب , تازه 45,211,890 530,794,680,265 Rls. 19,472,018 $
3 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 7,027,478 314,260,770,895 Rls. 11,881,156 $
4 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 44,016,526 224,578,448,924 Rls. 8,275,174 $
5 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,852,785 84,027,760,493 Rls. 3,153,048 $
6 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,952,959 44,628,594,955 Rls. 1,660,021 $
7 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,881,125 16,061,533,637 Rls. 609,756 $
8 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08109010 انار تازه 633,623 14,019,296,981 Rls. 519,571 $
9 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08109030 عناب تازه 58,038 12,359,019,328 Rls. 464,304 $
10 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,181,707 11,045,911,402 Rls. 404,840 $
11 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 180,100 9,750,586,561 Rls. 360,203 $
12 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 140,991 8,064,478,426 Rls. 302,112 $
13 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 140,937 6,239,244,055 Rls. 232,971 $
14 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,749 5,995,907,497 Rls. 235,029 $
15 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 68,987 5,915,188,772 Rls. 220,758 $
16 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 66,197 5,235,866,832 Rls. 198,591 $
17 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 662,773 4,250,938,758 Rls. 165,242 $
18 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 122,196 3,124,673,916 Rls. 122,196 $
19 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,896,897 2,808,690,806 Rls. 106,476 $
20 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 25,603 2,285,170,111 Rls. 89,611 $
21 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,599 1,596,140,423 Rls. 58,309 $
22 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 3,279 1,575,946,422 Rls. 59,022 $
23 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 45,551 1,241,856,913 Rls. 45,551 $
24 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 13,860 1,241,613,450 Rls. 48,510 $
25 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 1,168,854,377 Rls. 45,635 $
26 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 18,134 1,007,604,674 Rls. 36,994 $
27 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 23,256 889,576,884 Rls. 34,884 $
28 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 233,104 684,643,545 Rls. 25,642 $
29 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08061000 ا نگور تازه 20,970 434,031,360 Rls. 16,147 $
30 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 11,114 363,948,246 Rls. 13,337 $
31 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 30,430 274,480,645 Rls. 10,747 $
32 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,826 167,904,801 Rls. 6,077 $
33 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,484 151,575,760 Rls. 5,936 $
34 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,040 137,943,200 Rls. 5,149 $
35 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 25,510 135,320,952 Rls. 5,304 $
36 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 69,469 94,024,529 Rls. 3,473 $
مجموع کل
2,036,128,715,757 ريال
مجموع کل
75,845,003 دلار
[1]