آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,472,795 442,308,243,878 Rls. 16,575,966 $
2 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,006,579 215,295,020,027 Rls. 8,058,395 $
3 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 23,819,512 212,415,911,081 Rls. 7,833,265 $
4 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,971,373 192,798,239,240 Rls. 7,167,746 $
5 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,906,756 122,068,643,227 Rls. 4,607,484 $
6 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,558,385 116,437,019,860 Rls. 4,335,710 $
7 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,539,432 109,390,503,306 Rls. 4,077,364 $
8 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 522,666 85,828,130,999 Rls. 3,212,415 $
9 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 1,504,334 80,425,064,524 Rls. 3,007,856 $
10 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,575,030 75,372,023,945 Rls. 2,822,060 $
11 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 13,625,920 73,834,155,502 Rls. 2,796,038 $
12 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 953,297 64,204,541,498 Rls. 2,382,938 $
13 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 697,647 56,088,025,095 Rls. 2,092,389 $
14 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,559,777 48,064,624,187 Rls. 1,828,924 $
15 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 26,781,340 47,587,734,109 Rls. 1,875,463 $
16 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 4,640,652 38,046,099,667 Rls. 1,483,998 $
17 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,510,727 36,024,525,882 Rls. 1,343,290 $
18 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 189,186 34,587,574,074 Rls. 1,304,249 $
19 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,420,552 33,722,755,556 Rls. 1,277,463 $
20 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 5,918,053 33,405,559,525 Rls. 1,303,273 $
21 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 400,850 32,600,264,490 Rls. 1,202,228 $
22 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 767,602 32,058,383,831 Rls. 1,189,860 $
23 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,844,959 31,937,389,964 Rls. 1,194,664 $
24 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 211,523 30,651,247,510 Rls. 1,141,561 $
25 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 265,224 24,906,442,452 Rls. 928,266 $
26 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 213,659 22,881,199,257 Rls. 857,243 $
27 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,020,984 22,423,499,349 Rls. 816,298 $
28 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 288,045 22,369,923,495 Rls. 864,135 $
29 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,006,270 19,660,197,235 Rls. 737,940 $
30 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 354,720 19,009,874,429 Rls. 704,882 $
31 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 241,718 17,887,011,744 Rls. 672,020 $
32 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 66,800 15,641,064,081 Rls. 601,200 $
33 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 198,178 15,580,565,320 Rls. 586,228 $
34 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 739,373 15,068,510,806 Rls. 553,910 $
35 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 100,227 14,991,736,371 Rls. 568,237 $
36 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 179,771 14,321,042,946 Rls. 539,238 $
37 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 286,074 14,223,448,258 Rls. 522,167 $
38 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 229,705 14,178,857,936 Rls. 526,388 $
39 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 95,340 14,177,919,496 Rls. 524,263 $
40 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 171,853 13,339,184,144 Rls. 483,070 $
41 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 736,111 13,135,056,536 Rls. 476,374 $
42 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08105000 کيوي, تازه 752,469 12,726,589,296 Rls. 466,512 $
43 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 140,548 11,964,306,590 Rls. 456,937 $
44 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 138,030 11,022,813,630 Rls. 414,090 $
45 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 133,967 10,770,111,045 Rls. 397,172 $
46 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 133,255 10,682,199,570 Rls. 399,724 $
47 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 141,298 10,586,909,803 Rls. 402,857 $
48 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 247,983 10,058,329,354 Rls. 376,739 $
49 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 25202000 ک گچ 9,479,769 8,304,230,535 Rls. 312,975 $
50 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 87,103 7,801,180,982 Rls. 290,992 $
51 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 406,663 7,744,000,000 Rls. 277,060 $
52 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 52,879 7,654,718,493 Rls. 294,808 $
53 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,640 7,587,033,061 Rls. 278,421 $
54 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 112,881 7,299,799,971 Rls. 284,048 $
55 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 35,250 7,229,803,339 Rls. 271,580 $
56 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 290,440 7,167,528,223 Rls. 261,392 $
57 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 130,135 7,157,027,810 Rls. 260,190 $
58 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 211,176 7,123,505,628 Rls. 262,018 $
59 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 122,957 6,669,107,390 Rls. 245,825 $
60 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 347,393 6,584,095,086 Rls. 247,262 $
61 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 365,731 6,574,596,236 Rls. 245,912 $
62 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 4,768,140 6,308,612,130 Rls. 238,402 $
63 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 61,730 6,146,552,085 Rls. 232,017 $
64 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 44,659 6,100,667,615 Rls. 223,230 $
65 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 73,348 5,859,952,884 Rls. 220,044 $
66 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 74,570 5,745,040,173 Rls. 215,095 $
67 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 72,884 5,724,130,578 Rls. 218,652 $
68 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 78,061 5,697,786,140 Rls. 213,859 $
69 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 342,861 5,166,415,645 Rls. 194,687 $
70 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 462,393 5,136,190,536 Rls. 194,125 $
71 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 133,325 4,915,367,511 Rls. 180,202 $
72 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 194,933 4,841,853,231 Rls. 185,153 $
73 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 55,727 4,768,293,156 Rls. 179,483 $
74 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 58,504 4,725,572,730 Rls. 175,469 $
75 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 86,100 3,969,057,448 Rls. 151,669 $
76 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 73,695 3,943,787,690 Rls. 147,340 $
77 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 75,961 3,877,080,920 Rls. 151,922 $
78 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 54021990 سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 47,640 3,875,063,220 Rls. 142,907 $
79 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 234,537 3,733,685,753 Rls. 141,202 $
80 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 15,210 3,703,828,050 Rls. 136,869 $
81 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 43,311 3,682,194,451 Rls. 136,375 $
82 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 104,322 3,626,415,240 Rls. 135,618 $
83 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 163,280 3,512,006,024 Rls. 130,624 $
84 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 37,235 3,506,979,564 Rls. 134,045 $
85 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 207,812 3,448,969,560 Rls. 135,076 $
86 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 422,530 3,256,467,020 Rls. 122,060 $
87 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 54,180 2,890,437,480 Rls. 108,315 $
88 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 74,084 2,692,639,016 Rls. 104,146 $
89 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 16,603 2,671,449,300 Rls. 102,999 $
90 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 54,384 2,593,322,964 Rls. 96,537 $
91 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 49,109 2,585,393,796 Rls. 98,218 $
92 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 30,730 2,515,054,950 Rls. 92,190 $
93 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 30,880 2,478,318,150 Rls. 92,640 $
94 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 49,850 2,428,750,602 Rls. 91,593 $
95 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 62,440 2,393,418,126 Rls. 89,276 $
96 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 04090000 عسل طبيعي 17,263 2,297,841,155 Rls. 86,315 $
97 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 82,980 2,216,843,420 Rls. 82,962 $
98 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 87,241 2,207,991,701 Rls. 85,622 $
99 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 16,480 2,203,259,500 Rls. 82,397 $
100 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 838,486 2,126,430,287 Rls. 80,321 $
مجموع کل
2,861,228,220,675 ريال
مجموع کل
107,152,631 دلار