آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 3,810,492 44,768,040,117 Rls. 1,672,529 $
2 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 854,642 44,170,149,097 Rls. 1,680,223 $
3 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,939,391 42,408,182,331 Rls. 1,649,713 $
4 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 582,659 32,438,666,620 Rls. 1,232,071 $
5 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,913,374 30,119,494,880 Rls. 1,143,762 $
6 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 244,160 12,317,049,758 Rls. 463,424 $
7 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 292,464 12,201,184,777 Rls. 466,031 $
8 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 70,189 7,187,169,368 Rls. 274,795 $
9 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 896,460 5,775,923,841 Rls. 223,703 $
10 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 12101000 گل را زک (باستثناي سائيده ,پودر شده يا حبه آن ) ,تازه يا خشک کرده 132,628 5,306,578,908 Rls. 193,530 $
11 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 104,960 2,752,143,580 Rls. 106,371 $
12 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,298 2,097,616,686 Rls. 76,940 $
13 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,778 1,432,403,665 Rls. 53,779 $
14 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 59,868 634,858,917 Rls. 23,865 $
15 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 08109010 انار تازه 46,550 310,432,012 Rls. 11,526 $
16 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 37,103 285,098,303 Rls. 11,123 $
17 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 109,852 272,774,359 Rls. 10,436 $
18 12 1393 بازارچه پيشين پاکستان 25202000 ک گچ 23,891 22,266,860 Rls. 836 $
مجموع کل
244,500,034,079 ريال
مجموع کل
9,294,657 دلار
[1]