آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه گلورده)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,983,990 154,799,827,065 Rls. 5,811,992 $
2 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 828,418 64,473,089,073 Rls. 2,485,305 $
3 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 682,051 34,618,506,622 Rls. 1,291,426 $
4 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 536,226 33,087,671,157 Rls. 1,293,013 $
5 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 318,745 25,042,521,301 Rls. 962,400 $
6 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 948,527 23,583,257,213 Rls. 888,325 $
7 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 85,487 22,518,728,136 Rls. 834,406 $
8 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 242,654 19,225,923,441 Rls. 730,536 $
9 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 378,259 18,288,161,628 Rls. 702,606 $
10 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,627,029 17,896,919,137 Rls. 682,099 $
11 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 33051000 شامپوها 240,977 15,962,942,587 Rls. 601,443 $
12 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 34011150 صابون رختشويي 641,118 15,462,110,654 Rls. 578,000 $
13 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,137,380 12,838,434,561 Rls. 493,580 $
14 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 142,726 11,461,141,002 Rls. 426,558 $
15 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 456,428 10,134,236,890 Rls. 388,458 $
16 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 380,923 9,021,543,996 Rls. 348,627 $
17 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 111,900 8,830,247,400 Rls. 329,772 $
18 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 79,560 8,558,400,960 Rls. 313,920 $
19 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 6,588,055 7,889,204,095 Rls. 298,567 $
20 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25202000 ک گچ 10,542,079 7,633,706,606 Rls. 295,430 $
21 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 150,752 7,282,095,824 Rls. 276,256 $
22 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 142,146 7,221,770,872 Rls. 270,492 $
23 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 72,444 5,679,695,239 Rls. 216,309 $
24 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 230,060 5,273,642,046 Rls. 202,450 $
25 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 122,768 5,219,208,603 Rls. 194,181 $
26 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 94,656 4,363,387,892 Rls. 170,380 $
27 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 222,544 4,258,742,382 Rls. 160,229 $
28 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 160,176 4,044,753,072 Rls. 152,280 $
29 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 46,689 3,638,515,677 Rls. 140,187 $
30 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 57,102 2,844,727,248 Rls. 107,990 $
31 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 55,580 2,404,576,356 Rls. 90,012 $
32 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 53,270 2,319,462,054 Rls. 90,558 $
33 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 41,867 2,314,594,765 Rls. 87,920 $
34 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 144,735 2,278,422,972 Rls. 86,937 $
35 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 25,956 2,113,181,784 Rls. 77,868 $
36 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 24,720 1,972,460,880 Rls. 74,160 $
37 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 17,192 1,893,441,025 Rls. 73,925 $
38 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 17,192 1,893,441,025 Rls. 73,925 $
39 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 23,420 1,719,567,025 Rls. 64,405 $
40 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 55051000 آخال الياف سنتيك (همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 307,004 1,649,626,605 Rls. 62,673 $
41 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 37,210 1,635,609,940 Rls. 60,345 $
42 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 29,793 1,591,430,400 Rls. 59,586 $
43 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,310 1,554,118,299 Rls. 60,930 $
44 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 14,360 1,549,373,470 Rls. 59,690 $
45 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 9,968 1,532,938,848 Rls. 59,624 $
46 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 19,840 1,524,485,760 Rls. 59,520 $
47 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25010020 نمك برا ي تغييرشيميايي(جدا سازي سديم ا ز کلر)برا ي تهيه سايرموا د 1,256,688 1,518,453,650 Rls. 56,549 $
48 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 57,537 1,468,524,956 Rls. 57,537 $
49 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 21,490 1,443,451,750 Rls. 55,050 $
50 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 10,170 1,386,323,550 Rls. 50,850 $
51 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 73,090 1,364,919,252 Rls. 52,624 $
52 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 42023200 ا شياءا ز نوع قابل حمل درجيب ياکيف دستي,ا زورقهاي موا د پلاستيکي ياا زموا دنسجي 17,364 1,263,191,775 Rls. 47,205 $
53 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 23,400 1,194,829,200 Rls. 46,800 $
54 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 21,000 1,123,206,000 Rls. 42,000 $
55 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,408 1,037,053,485 Rls. 39,835 $
56 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 19,260 984,507,744 Rls. 37,752 $
57 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 16,635 848,601,510 Rls. 33,270 $
58 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 65,450 844,462,080 Rls. 31,416 $
59 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 45,491 839,492,143 Rls. 32,753 $
60 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 35,379 816,865,986 Rls. 31,841 $
61 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,972 648,204,930 Rls. 24,930 $
62 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 22,320 585,985,596 Rls. 21,427 $
63 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 7,134 569,336,004 Rls. 21,402 $
64 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 16,491 537,033,882 Rls. 19,789 $
65 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 8,532 464,993,832 Rls. 17,064 $
66 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 8,777 447,905,450 Rls. 17,554 $
67 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 22,925 417,238,047 Rls. 16,047 $
68 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 21,996 409,111,786 Rls. 15,839 $
69 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 23,160 395,197,608 Rls. 15,054 $
70 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 79,645 312,785,918 Rls. 11,667 $
71 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 272,630,000 Rls. 10,000 $
72 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 4,350 222,154,500 Rls. 8,700 $
73 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 07031000 پيازوموسير 40,203 204,282,442 Rls. 8,040 $
74 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 7,729 200,961,729 Rls. 7,729 $
75 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 72,225 187,051,443 Rls. 6,861 $
76 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 75,650 171,741,147 Rls. 6,354 $
77 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 4,000 122,421,600 Rls. 4,800 $
78 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,668 81,468,276 Rls. 3,002 $
79 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 3,000 76,605,000 Rls. 3,000 $
80 12 1393 بازارچه گلورده افغانستان 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 15,000 26,811,750 Rls. 1,050 $
مجموع کل
623,587,647,608 ريال
مجموع کل
23,645,085 دلار
[1]