آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 41,582,620 506,587,186,263 Rls. 19,072,776 $
2 12 1393 بازرگان ترکيه 27132000 قيرنفت 16,675,636 197,836,371,285 Rls. 7,515,228 $
3 12 1393 بازرگان ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 6,052,500 175,351,917,528 Rls. 6,320,501 $
4 12 1393 بازرگان ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,768,363 96,260,716,964 Rls. 3,574,694 $
5 12 1393 بازرگان ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 6,805,585 95,256,184,063 Rls. 3,638,943 $
6 12 1393 بازرگان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 2,475,000 91,403,697,913 Rls. 3,377,872 $
7 12 1393 بازرگان ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 9,000,643 90,498,848,243 Rls. 3,424,950 $
8 12 1393 بازرگان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,631,250 87,079,200,508 Rls. 3,149,694 $
9 12 1393 بازرگان ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,653,367 64,420,328,911 Rls. 2,478,122 $
10 12 1393 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 7,297,487 42,970,674,726 Rls. 1,652,318 $
11 12 1393 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,980,533 40,818,202,588 Rls. 1,557,993 $
12 12 1393 بازرگان ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 773,422 32,021,556,758 Rls. 1,160,644 $
13 12 1393 بازرگان ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 3,738,761 28,938,674,498 Rls. 1,042,816 $
14 12 1393 بازرگان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,777,347 27,837,759,884 Rls. 1,052,280 $
15 12 1393 بازرگان ترکيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 235,000 25,731,684,750 Rls. 962,250 $
16 12 1393 بازرگان ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 282,615 18,397,453,520 Rls. 702,715 $
17 12 1393 بازرگان ترکيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,283,544 16,045,578,268 Rls. 577,585 $
18 12 1393 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي, تازه 1,319,645 14,483,964,025 Rls. 554,313 $
19 12 1393 بازرگان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 374,320 14,329,023,150 Rls. 540,307 $
20 12 1393 بازرگان ترکيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 494,460 13,825,101,600 Rls. 494,460 $
21 12 1393 بازرگان ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 531,704 11,186,962,275 Rls. 409,405 $
22 12 1393 بازرگان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 178,772 9,512,781,764 Rls. 346,925 $
23 12 1393 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 145,059 8,849,529,719 Rls. 339,901 $
24 12 1393 بازرگان ترکيه 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 273,136 8,217,700,757 Rls. 309,298 $
25 12 1393 بازرگان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 208,190 7,480,026,935 Rls. 279,830 $
26 12 1393 بازرگان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 494,596 6,579,577,902 Rls. 244,264 $
27 12 1393 بازرگان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 865,224 6,316,382,132 Rls. 236,332 $
28 12 1393 بازرگان ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 40,300 5,900,183,300 Rls. 221,650 $
29 12 1393 بازرگان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 221,475 5,875,207,114 Rls. 223,025 $
30 12 1393 بازرگان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 308,918 5,834,431,648 Rls. 216,299 $
31 12 1393 بازرگان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 167,931 5,528,385,280 Rls. 209,609 $
32 12 1393 بازرگان ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 177,413 4,960,467,480 Rls. 177,413 $
33 12 1393 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 187,980 4,861,002,895 Rls. 186,097 $
34 12 1393 بازرگان ترکيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 86,447 4,694,254,096 Rls. 174,646 $
35 12 1393 بازرگان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 176,460 4,545,329,455 Rls. 164,097 $
36 12 1393 بازرگان ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 400,412 4,472,845,080 Rls. 159,973 $
37 12 1393 بازرگان ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 46,080 4,161,296,000 Rls. 160,000 $
38 12 1393 بازرگان ترکيه 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 49,120 4,008,355,680 Rls. 147,360 $
39 12 1393 بازرگان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 74,363 3,697,753,475 Rls. 141,889 $
40 12 1393 بازرگان ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 50,000 3,586,368,000 Rls. 138,000 $
41 12 1393 بازرگان ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 43,799 3,533,374,137 Rls. 131,161 $
42 12 1393 بازرگان ترکيه 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 609,247 3,327,199,837 Rls. 123,255 $
43 12 1393 بازرگان ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 96,624 3,302,691,451 Rls. 123,331 $
44 12 1393 بازرگان ترکيه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,515 3,274,680,396 Rls. 122,529 $
45 12 1393 بازرگان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 66,533 3,173,764,694 Rls. 120,343 $
46 12 1393 بازرگان ترکيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 18,897 3,118,345,632 Rls. 113,382 $
47 12 1393 بازرگان ترکيه 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 257,402 2,846,306,580 Rls. 106,400 $
48 12 1393 بازرگان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 471,800 2,460,474,251 Rls. 90,969 $
49 12 1393 بازرگان ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 35,789 2,324,080,960 Rls. 90,920 $
50 12 1393 بازرگان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 151,586 2,139,629,424 Rls. 80,004 $
51 12 1393 بازرگان ترکيه 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,500 1,921,508,750 Rls. 75,250 $
52 12 1393 بازرگان ترکيه 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 9,700 1,878,801,120 Rls. 70,560 $
53 12 1393 بازرگان ترکيه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 44,875 1,800,124,816 Rls. 67,312 $
54 12 1393 بازرگان ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 22,450 1,785,515,850 Rls. 67,350 $
55 12 1393 بازرگان ترکيه 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 3,511 1,686,312,234 Rls. 63,198 $
56 12 1393 بازرگان ترکيه 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 56,840 1,624,111,913 Rls. 60,925 $
57 12 1393 بازرگان ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 79,178 1,619,486,098 Rls. 63,342 $
58 12 1393 بازرگان ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 73,790 1,619,422,200 Rls. 59,400 $
59 12 1393 بازرگان ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,125 1,528,629,120 Rls. 54,672 $
60 12 1393 بازرگان ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 11,100 1,499,420,000 Rls. 55,439 $
61 12 1393 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 22,300 1,471,350,000 Rls. 57,700 $
62 12 1393 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 148,220 1,429,487,710 Rls. 54,973 $
63 12 1393 بازرگان ترکيه 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,585 1,093,866,635 Rls. 42,132 $
64 12 1393 بازرگان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,740 1,044,866,191 Rls. 38,594 $
65 12 1393 بازرگان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 133,444 1,042,682,113 Rls. 40,562 $
66 12 1393 بازرگان ترکيه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 26,966 1,031,489,949 Rls. 40,449 $
67 12 1393 بازرگان ترکيه 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 12,000 964,440,000 Rls. 36,000 $
68 12 1393 بازرگان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,000 932,225,000 Rls. 35,000 $
69 12 1393 بازرگان ترکيه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 14,500 928,471,250 Rls. 36,250 $
70 12 1393 بازرگان ترکيه 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 19,200 906,326,400 Rls. 33,600 $
71 12 1393 بازرگان ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 108,533 884,684,300 Rls. 33,251 $
72 12 1393 بازرگان ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 10,400 844,635,000 Rls. 33,000 $
73 12 1393 بازرگان ترکيه 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 5,990 811,416,500 Rls. 29,950 $
74 12 1393 بازرگان ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 33,750 802,691,750 Rls. 30,375 $
75 12 1393 بازرگان ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 2,900 785,117,000 Rls. 29,000 $
76 12 1393 بازرگان ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 6,260 764,348,688 Rls. 27,736 $
77 12 1393 بازرگان ترکيه 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 9,420 759,945,240 Rls. 28,260 $
78 12 1393 بازرگان ترکيه 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,626 750,367,750 Rls. 28,130 $
79 12 1393 بازرگان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 11,550 731,245,200 Rls. 26,300 $
80 12 1393 بازرگان ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 9,093 727,667,325 Rls. 27,279 $
81 12 1393 بازرگان ترکيه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 8,350 682,521,600 Rls. 25,050 $
82 12 1393 بازرگان ترکيه 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 28,255 637,260,750 Rls. 23,625 $
83 12 1393 بازرگان ترکيه 08109010 انار تازه 28,920 634,424,940 Rls. 23,708 $
84 12 1393 بازرگان ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,400 603,865,400 Rls. 22,700 $
85 12 1393 بازرگان ترکيه 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 19,419 598,854,912 Rls. 22,332 $
86 12 1393 بازرگان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 45,862 592,059,000 Rls. 22,100 $
87 12 1393 بازرگان ترکيه 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 87,354 583,576,904 Rls. 21,912 $
88 12 1393 بازرگان ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 37,200 543,123,000 Rls. 19,425 $
89 12 1393 بازرگان ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 4,000 525,040,000 Rls. 20,000 $
90 12 1393 بازرگان ترکيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 10,725 522,359,080 Rls. 19,160 $
91 12 1393 بازرگان ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,000 503,880,000 Rls. 19,500 $
92 12 1393 بازرگان ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 4,970 489,658,455 Rls. 17,809 $
93 12 1393 بازرگان ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 38,680 466,611,495 Rls. 17,355 $
94 12 1393 بازرگان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,180 463,288,399 Rls. 17,449 $
95 12 1393 بازرگان ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 42,600 457,945,740 Rls. 17,892 $
96 12 1393 بازرگان ترکيه 27101920 روغن صنعتي 22,295 428,870,988 Rls. 15,672 $
97 12 1393 بازرگان ترکيه 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 40,360 348,800,012 Rls. 12,983 $
98 12 1393 بازرگان ترکيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 63,600 345,153,936 Rls. 12,744 $
99 12 1393 بازرگان ترکيه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 2,510 343,217,400 Rls. 12,550 $
100 12 1393 بازرگان ترکيه 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,589 332,790,240 Rls. 12,799 $
مجموع کل
1,875,637,472,147 ريال
مجموع کل
70,161,520 دلار