آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,538,366 35,279,982,955 Rls. 1,348,591 $
2 12 1393 بازرگان گرجستان 27132000 قيرنفت 329,570 4,174,595,760 Rls. 149,306 $
3 12 1393 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 91,033 3,521,929,056 Rls. 130,549 $
4 12 1393 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 31,352 2,491,608,345 Rls. 94,056 $
5 12 1393 بازرگان گرجستان 08081000 سيب , تازه 153,236 1,949,633,588 Rls. 76,013 $
6 12 1393 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 64,181 1,633,235,808 Rls. 63,538 $
7 12 1393 بازرگان گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,440 1,345,147,200 Rls. 52,320 $
8 12 1393 بازرگان گرجستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 36,581 1,235,995,119 Rls. 48,287 $
9 12 1393 بازرگان گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 175,951 1,030,684,028 Rls. 40,046 $
10 12 1393 بازرگان گرجستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 44,075 882,395,937 Rls. 33,937 $
11 12 1393 بازرگان گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 7,000 690,130,000 Rls. 25,000 $
12 12 1393 بازرگان گرجستان 07032000 سير 18,650 543,108,888 Rls. 20,888 $
13 12 1393 بازرگان گرجستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 16,693 393,095,567 Rls. 14,471 $
14 12 1393 بازرگان گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 5,400 319,776,600 Rls. 11,700 $
15 12 1393 بازرگان گرجستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 20,205 307,584,756 Rls. 12,123 $
16 12 1393 بازرگان گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,844 294,631,068 Rls. 11,532 $
17 12 1393 بازرگان گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,000 276,534,000 Rls. 10,800 $
18 12 1393 بازرگان گرجستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 20,800 223,685,280 Rls. 8,736 $
19 12 1393 بازرگان گرجستان 08105000 کيوي, تازه 20,250 217,030,590 Rls. 8,505 $
20 12 1393 بازرگان گرجستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 88,826 202,145,092 Rls. 7,906 $
21 12 1393 بازرگان گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,200 177,757,800 Rls. 6,600 $
22 12 1393 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 68,550 140,362,980 Rls. 5,484 $
23 12 1393 بازرگان گرجستان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 540 137,797,200 Rls. 5,400 $
24 12 1393 بازرگان گرجستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 96,806 129,145,720 Rls. 4,840 $
25 12 1393 بازرگان گرجستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,200 96,274,800 Rls. 3,600 $
26 12 1393 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 989 76,281,570 Rls. 2,967 $
27 12 1393 بازرگان گرجستان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 2,551 64,917,750 Rls. 2,525 $
28 12 1393 بازرگان گرجستان 27101920 روغن صنعتي 3,129 58,085,607 Rls. 2,242 $
29 12 1393 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 157,700 27,859,950 Rls. 1,056 $
30 12 1393 بازرگان گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 700 26,826,450 Rls. 1,050 $
31 12 1393 بازرگان گرجستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 480 25,450,560 Rls. 960 $
مجموع کل
57,973,690,024 ريال
مجموع کل
2,205,028 دلار
[1]