آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بانه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بانه عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 226,849,594 394,273,112,636 Rls. 15,188,465 $
2 12 1393 بانه عراق 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 5,933,154 144,583,737,814 Rls. 5,503,470 $
3 12 1393 بانه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,221,920 96,448,969,320 Rls. 3,665,077 $
4 12 1393 بانه عراق 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 214,095 39,940,082,455 Rls. 1,492,972 $
5 12 1393 بانه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 418,231 35,633,478,293 Rls. 1,317,139 $
6 12 1393 بانه عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 407,702 32,808,258,683 Rls. 1,217,201 $
7 12 1393 بانه عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 37,452,140 24,736,259,380 Rls. 936,132 $
8 12 1393 بانه عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 606,927 11,854,953,631 Rls. 436,576 $
9 12 1393 بانه عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 654,038 10,555,003,238 Rls. 392,070 $
10 12 1393 بانه عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 217,280 10,544,538,710 Rls. 393,273 $
11 12 1393 بانه عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 23,735 9,469,179,765 Rls. 356,025 $
12 12 1393 بانه عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 103,506 9,279,047,414 Rls. 350,035 $
13 12 1393 بانه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 99,743 8,142,385,042 Rls. 298,585 $
14 12 1393 بانه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,399,710 7,455,904,753 Rls. 287,685 $
15 12 1393 بانه عراق 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 110,120 5,962,393,345 Rls. 222,577 $
16 12 1393 بانه عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 66,548 5,541,520,753 Rls. 212,781 $
17 12 1393 بانه عراق 08081000 سيب , تازه 276,852 4,910,179,863 Rls. 182,318 $
18 12 1393 بانه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 202,430 4,580,455,812 Rls. 169,956 $
19 12 1393 بانه عراق 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 54,226 4,475,876,412 Rls. 162,678 $
20 12 1393 بانه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 52,034 4,052,766,630 Rls. 157,255 $
21 12 1393 بانه عراق 63061200 روپوش کالا,پرده سايبان وپرده سايبان دروپنجره, ا زا لياف سنتتيک. 11,493 3,949,361,820 Rls. 144,780 $
22 12 1393 بانه عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 30,268 3,862,184,012 Rls. 145,168 $
23 12 1393 بانه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 378,917 3,329,387,448 Rls. 121,436 $
24 12 1393 بانه عراق 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 15,829 2,360,068,638 Rls. 85,253 $
25 12 1393 بانه عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 13,380 2,267,336,006 Rls. 85,676 $
26 12 1393 بانه عراق 25081000 بنتونيت 1,070,561 2,002,407,701 Rls. 73,846 $
27 12 1393 بانه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 41,910 1,982,307,276 Rls. 75,351 $
28 12 1393 بانه عراق 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 45,307 1,852,118,247 Rls. 67,960 $
29 12 1393 بانه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,869 1,823,520,840 Rls. 65,576 $
30 12 1393 بانه عراق 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 23,442 1,815,076,754 Rls. 67,380 $
31 12 1393 بانه عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,420 1,806,825,660 Rls. 67,256 $
32 12 1393 بانه عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 37,286 1,699,171,188 Rls. 62,002 $
33 12 1393 بانه عراق 84137010 پمپ کولر آبي 17,460 1,691,782,096 Rls. 61,634 $
34 12 1393 بانه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 720,328 1,524,802,572 Rls. 59,754 $
35 12 1393 بانه عراق 07031000 پيازوموسير 168,437 1,478,378,897 Rls. 53,897 $
36 12 1393 بانه عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,363 1,309,988,106 Rls. 48,267 $
37 12 1393 بانه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 74,621 1,268,558,880 Rls. 46,264 $
38 12 1393 بانه عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 28,649 1,241,957,025 Rls. 45,386 $
39 12 1393 بانه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 151,398 1,241,523,156 Rls. 45,922 $
40 12 1393 بانه عراق 62011300 پالتوونيم پالتو,ردا,باراني ، شنل وشنل باشلق دا ر,مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 2,767 1,194,782,272 Rls. 44,272 $
41 12 1393 بانه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 90,471 1,129,102,240 Rls. 41,178 $
42 12 1393 بانه عراق 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 12,130 1,079,083,038 Rls. 40,029 $
43 12 1393 بانه عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,345 1,078,706,266 Rls. 42,086 $
44 12 1393 بانه عراق 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,730 1,031,656,980 Rls. 37,575 $
45 12 1393 بانه عراق 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 6,545 1,000,679,940 Rls. 37,962 $
46 12 1393 بانه عراق 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,904 994,117,872 Rls. 37,356 $
47 12 1393 بانه عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,229 970,462,700 Rls. 36,019 $
48 12 1393 بانه عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,850 940,583,380 Rls. 34,870 $
49 12 1393 بانه عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 15,110 857,980,285 Rls. 32,016 $
50 12 1393 بانه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,408 833,619,528 Rls. 30,515 $
51 12 1393 بانه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,878 809,183,679 Rls. 30,105 $
52 12 1393 بانه عراق 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 19,430 786,226,980 Rls. 29,516 $
53 12 1393 بانه عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 9,100 705,432,000 Rls. 27,300 $
54 12 1393 بانه عراق 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 8,719 704,448,801 Rls. 26,157 $
55 12 1393 بانه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,990 644,498,640 Rls. 23,970 $
56 12 1393 بانه عراق 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 15,720 628,053,300 Rls. 23,580 $
57 12 1393 بانه عراق 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 11,260 622,205,080 Rls. 22,520 $
58 12 1393 بانه عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,413 601,963,824 Rls. 22,608 $
59 12 1393 بانه عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 14,075 595,869,066 Rls. 21,856 $
60 12 1393 بانه عراق 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 28,020 577,020,336 Rls. 21,649 $
61 12 1393 بانه عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,620 518,831,190 Rls. 18,930 $
62 12 1393 بانه عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 7,650 510,618,375 Rls. 19,125 $
63 12 1393 بانه عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 10,445 503,757,020 Rls. 18,800 $
64 12 1393 بانه عراق 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 4,680 486,081,994 Rls. 18,206 $
65 12 1393 بانه عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 11,717 469,140,673 Rls. 17,575 $
66 12 1393 بانه عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 8,051 456,310,278 Rls. 16,906 $
67 12 1393 بانه عراق 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 3,300 441,046,100 Rls. 16,500 $
68 12 1393 بانه عراق 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 10,223 410,480,950 Rls. 15,335 $
69 12 1393 بانه عراق 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 8,590 370,325,442 Rls. 13,376 $
70 12 1393 بانه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 4,335 354,471,948 Rls. 12,970 $
71 12 1393 بانه عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,978 323,267,856 Rls. 11,912 $
72 12 1393 بانه عراق 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 8,032 321,380,400 Rls. 12,048 $
73 12 1393 بانه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 4,000 319,524,000 Rls. 12,000 $
74 12 1393 بانه عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 780 318,132,000 Rls. 12,000 $
75 12 1393 بانه عراق 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 795 310,414,032 Rls. 11,448 $
76 12 1393 بانه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 31,931 305,733,000 Rls. 11,150 $
77 12 1393 بانه عراق 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 1,180,000 301,112,400 Rls. 11,800 $
78 12 1393 بانه عراق 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 5,870 297,753,780 Rls. 10,859 $
79 12 1393 بانه عراق 08105000 کيوي, تازه 20,341 291,985,209 Rls. 10,582 $
80 12 1393 بانه عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 5,980 281,661,588 Rls. 10,764 $
81 12 1393 بانه عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 7,870 280,710,450 Rls. 10,809 $
82 12 1393 بانه عراق 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 300 249,381,000 Rls. 8,969 $
83 12 1393 بانه عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 3,215 219,213,101 Rls. 8,030 $
84 12 1393 بانه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,190 215,528,153 Rls. 7,961 $
85 12 1393 بانه عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,870 205,673,581 Rls. 7,597 $
86 12 1393 بانه عراق 25221000 آهک زنده 62,063 205,322,815 Rls. 7,405 $
87 12 1393 بانه عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,543 203,198,415 Rls. 7,626 $
88 12 1393 بانه عراق 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 1,853 199,234,560 Rls. 7,412 $
89 12 1393 بانه عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 3,511 196,335,120 Rls. 7,022 $
90 12 1393 بانه عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 3,870 167,279,233 Rls. 6,016 $
91 12 1393 بانه عراق 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,140 163,158,168 Rls. 5,966 $
92 12 1393 بانه عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,920 161,648,728 Rls. 6,016 $
93 12 1393 بانه عراق 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 1,222 151,931,871 Rls. 5,499 $
94 12 1393 بانه عراق 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 5,015 149,529,423 Rls. 5,526 $
95 12 1393 بانه عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 1,802 148,317,057 Rls. 5,406 $
96 12 1393 بانه عراق 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 1,785 145,323,990 Rls. 5,330 $
97 12 1393 بانه عراق 04090000 عسل طبيعي 1,009 134,575,375 Rls. 5,045 $
98 12 1393 بانه عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,804 134,270,571 Rls. 4,878 $
99 12 1393 بانه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 5,070 131,008,800 Rls. 5,070 $
100 12 1393 بانه عراق 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 407 127,005,840 Rls. 4,680 $
مجموع کل
932,721,210,964 ريال
مجموع کل
35,442,768 دلار