آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 112,712,319 949,681,734,184 Rls. 35,838,018 $
2 12 1393 بجنورد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 222,031 17,835,063,777 Rls. 666,093 $
3 12 1393 بجنورد افغانستان 29336100 ملامين 96,000 2,578,039,425 Rls. 100,685 $
4 12 1393 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 98,259 2,385,202,085 Rls. 88,433 $
5 12 1393 بجنورد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 24,000 1,916,064,000 Rls. 72,000 $
6 12 1393 بجنورد افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 655 51,631,180 Rls. 1,874 $
مجموع کل
974,447,734,651 ريال
مجموع کل
36,767,103 دلار
[1]