آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بجنورد تاجيکستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 44,219,800 353,490,952,869 Rls. 13,179,338 $
2 12 1393 بجنورد تاجيکستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 10,520 200,764,732 Rls. 7,364 $
3 12 1393 بجنورد تاجيکستان 72171010 مفتولِ ACSRآبكاري نشده ياا ندود نشده حتي صيقل شده 10,450 199,428,845 Rls. 7,315 $
4 12 1393 بجنورد تاجيکستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 420 91,603,680 Rls. 3,360 $
مجموع کل
353,982,750,126 ريال
مجموع کل
13,197,377 دلار
[1]