آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بجنورد عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 30,336,284 257,754,324,581 Rls. 9,647,617 $
2 12 1393 بجنورد عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 70,680 117,790,959 Rls. 4,251 $
مجموع کل
257,872,115,540 ريال
مجموع کل
9,651,868 دلار
[1]