آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بروجن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بروجن عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 20,193,341 111,628,518,644 Rls. 4,195,392 $
2 12 1393 بروجن عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,979,049 89,341,181,053 Rls. 3,351,437 $
3 12 1393 بروجن عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,198,000 9,292,769,305 Rls. 346,967 $
4 12 1393 بروجن عراق 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 93,461 6,232,773,800 Rls. 233,656 $
5 12 1393 بروجن عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 229,910 5,717,314,117 Rls. 218,278 $
6 12 1393 بروجن عراق 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 27,160 3,622,465,000 Rls. 135,800 $
7 12 1393 بروجن عراق 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 49,500 2,442,526,470 Rls. 89,589 $
8 12 1393 بروجن عراق 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 37,950 1,554,362,316 Rls. 58,955 $
9 12 1393 بروجن عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 24,530 1,381,462,700 Rls. 51,838 $
10 12 1393 بروجن عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 39,000 1,025,516,450 Rls. 36,918 $
11 12 1393 بروجن عراق 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 19,974 943,270,500 Rls. 36,991 $
12 12 1393 بروجن عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 136,700 751,324,452 Rls. 29,017 $
13 12 1393 بروجن عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 14,280 647,113,376 Rls. 25,376 $
14 12 1393 بروجن عراق 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 23,300 571,805,300 Rls. 21,436 $
15 12 1393 بروجن عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 97,640 521,560,896 Rls. 19,392 $
16 12 1393 بروجن عراق 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 5,160 329,182,200 Rls. 12,900 $
مجموع کل
236,003,146,579 ريال
مجموع کل
8,863,941 دلار
[1]