آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 99,871,949 2,832,889,308,410 Rls. 106,974,307 $
2 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 166,055,866 1,543,316,411,321 Rls. 58,116,521 $
3 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 113,625,149 1,232,991,559,347 Rls. 46,359,063 $
4 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101210 بنزين 29,269,175 726,667,608,471 Rls. 27,212,745 $
5 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 29,113,108 707,818,120,239 Rls. 27,809,381 $
6 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 22,382,211 260,397,654,385 Rls. 10,059,979 $
7 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 27,425,434 222,712,082,260 Rls. 8,721,836 $
8 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 11,205,020 116,901,611,008 Rls. 4,571,648 $
9 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 8,181,482 16,827,683,490 Rls. 654,519 $
10 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 230,620 7,553,738,465 Rls. 279,541 $
11 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 7,165,769 1,944,654,804 Rls. 71,658 $
12 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 75,000 1,309,656,375 Rls. 48,375 $
13 12 1393 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 7,105 410,659,515 Rls. 16,360 $
مجموع کل
7,671,740,748,090 ريال
مجموع کل
290,895,932 دلار
[1]