آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1,684,000 71,141,992,000 Rls. 2,694,400 $
مجموع کل
71,141,992,000 ريال
مجموع کل
2,694,400 دلار
[1]