آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,166,623 105,148,926,225 Rls. 3,908,219 $
مجموع کل
105,148,926,225 ريال
مجموع کل
3,908,219 دلار
[1]