آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 518,919,970 550,357,427,706 Rls. 20,773,174 $
2 12 1393 بندر امام خميني کويت 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 1,145,646 158,664,230,465 Rls. 5,723,252 $
3 12 1393 بندر امام خميني کويت 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 5,045,572 112,343,815,047 Rls. 4,317,749 $
4 12 1393 بندر امام خميني کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 96,085,983 104,311,303,545 Rls. 3,843,439 $
5 12 1393 بندر امام خميني کويت 25070010 کائولن 45,567,265 50,292,595,828 Rls. 1,913,827 $
6 12 1393 بندر امام خميني کويت 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,997,540 40,212,882,840 Rls. 1,438,229 $
7 12 1393 بندر امام خميني کويت 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 2,101,200 38,261,758,948 Rls. 1,464,648 $
8 12 1393 بندر امام خميني کويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 29,940 1,183,420,319 Rls. 43,112 $
9 12 1393 بندر امام خميني کويت 01042010 بز زنده ،مولد نژاد 9,780 393,760,680 Rls. 14,083 $
مجموع کل
1,056,021,195,378 ريال
مجموع کل
39,531,513 دلار
[1]