آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بندر تركمن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر تركمن افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,627,134 62,852,773,180 Rls. 2,368,762 $
2 12 1393 بندر تركمن افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,056,524 24,453,278,021 Rls. 916,889 $
3 12 1393 بندر تركمن افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 74,767 1,020,772,032 Rls. 37,354 $
4 12 1393 بندر تركمن افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 25,000 471,327,500 Rls. 17,500 $
5 12 1393 بندر تركمن افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,850 12,154,676 Rls. 463 $
مجموع کل
88,810,305,409 ريال
مجموع کل
3,340,969 دلار
[1]